Zobrazovací rovnice spojné čočky

Jul Odtud je možné odvodit i zobrazovací rovnici tenké čočky: z rovnosti dostaneme a tedy. Tato rovnice je úplně stejná jako zobrazovací rovnice. Vlastnosti obrazu předmětu při zobrazení tenkou spojnou čočkou závisí na poloze předmětu na optické ose (viz tab.

2). Vzájemné vztahy mezi předmětovou vzdáleností, obrazovou vzdáleností a ohniskovou vzdáleností vyjadřuje tzv. Její tvar je stejný jak pro kulová zrcadla, tak pro čočky. Všechny vzdálenosti (ohnisková , předmětová, obrazová) odečítáme od vrcholu zrcadla, resp. ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb.

O spojkách a rozptylkách. O – střed čočky r – poloměr křivosti. Zobrazovací rovnice čoček.

Odvodíme Gaussovu a Newtonovu zobrazovací rovnici , které jsou základními vztahy geometrické. Materiál čočky je charakterizován indexem lomu, který je vždy větší než jedna, a indexem absorpce, který je pro vlnové délky v rozsahu použitelnosti čočky blízký nule. Nejjednodušší popis šíření paprsků čočkou poskytuje geometrická optika. Vypracovaná maturitní otázka z fyziky – Optika – zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje.

Spojné čočky (spojky), které mění rovnoběžný svazek paprsků po průchodu na svazek sbíhavý. Rozptylné čočky (rozptylky), které mění rovnoběžný. O od bodu A zobrazovaného předmětu. Uvedená rovnice se nazývá zobrazovací rovnice kulového zrcadla.

Dle zákonů geometrické optiky lze pro zobrazení objektu tenkou spojnou čočkou odvodit zobrazovací rovnici ve tvaru. Diskuse optické mohutnosti soustavy dvou tenkých čoček obklopených vzduchem Dvě spojné čočky Pro zvětšující se vzdálenost čoček d se celková optická mohutnost zmenšuje (korekční člen je záporný). Předmět mezi středem křivosti a ohniskem.

Lidské oko – zobrazovací soustava. Oko funguje jako spojná zobrazovací soustava. Určení ohniskové vzdálenosti spojné čočky přímou metodou ze zobrazovací rovnice.

Změříme-li předmětovou vzdálenost a zobrazovaného předmětu a obrazovou vzdálenost a´ ostrého obrazu, je . U spojek je , u rozptylek. Kliknutím přejdete na animaci průběhu zobrazení spojnou čočkou. V rovnici (1) je použita znaménková konvence, kdy počítáme vzdálenosti kladně ve směru . Spojná čočka vytváří na stínítku obraz, který je dvakrát větší než předmět. Do které z uvedených vzdáleností od čočky umístíme předmět, aby jeho obraz byl skutečný, převrácený a zmenšený? Optickými soustavami jsou například zrcadla, čočky a jejich kombinace.

Při optickém zobrazování využíváme předpoklad. Tento vztah se nazývá zobrazovací rovnice zrcadla. Příčné zvětšení obrazu (Z) je podíl výšky. První tři jsou uprostřed nejtlustší a jsou to spojné čočky neboli spojky. Druhé tři jsou uprostřed nejtenčí a . Jméno a příjmení: Pracováno dne.

Třída: Teplota vzduchu: oC. Vlhkost vzduchu: Tlak vzduchu : Pa. Pomůcky: Optická lavice, spojná čočka , světelný zdroj, průsvitná šipka, stínítko, milimetrové měřítko.

Teorie úlohy: Ohniskovou vzdálenost f spojné čočky lze spočítat ze zobrazovací rovnice pro tenké čočky.