Zobrazovací rovnice příklady

Při řešení příkladů se zobrazovací rovnicí zrcadla nebo čočky je důležité „číst mezi řádky“ – občas se zde vyskytují důležité údaje. Na základě formulace zadání úlohy je pak možné určit další vlastnosti obrazu. Zároveň je dobré si zkontrolovat výsledek . Oct ​Zvětšení optického zobrazení.

Zobrazovací rovnice čočky a kulového . Příčné zvětšení a zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Z obrázku plyne : (podobnost trojúhelníků). Přímé vidění – paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka. Určete polohu a vlastnosti obrazu, je-li zrcadlo a) duté,.

Ze zobrazovací rovnice kulového zrcadla vyjádříme neznámou a´. Ze vztahu pro příčné zvětšení zrcadlem vyjádříme neznámou y´. Z vypočítaných hodnot a znaménkové konvence vyplývají následující vlastnosti obrazu: – zvětšený (výška obrazu je větší než výška předmětu). Příklad – Grafické zobrazení bodu na optické ose. Odvodíme Gaussovu a Newtonovu zobrazovací rovnici , které jsou základními vztahy geometrické optiky.

K těmto vztahům se vrátíme při diskuzi Gaussovy zobrazovací rovnice a při odvození Newtonovy zobrazovací . Znaménková konvence představuje soubor pravidel pro dosazování do zobrazovací rovnice. Nakresli pro tuto situaci náčrtek se zobrazeným chodem význačných paprsků. Díky zákonu o záměně chodu paprsků máme příklad vyřešený od minula: F. Jak daleko od zrcadla se nachází svíčka?

Ještě potřebujeme nějakou rovnici: Pro předmětovou, obrazovou a ohniskovou vzdálenost platí zobrazovací rovnice : a. Součet převrácených hodnot předmětové a obrazové vzdálenosti se rovná převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti. To znamená, že mohou nabývat jak kladných, tak záporných hodnot. Analogická odvození bychom získali i ze zobrazovací rovnice. Pro danou předmětovou vzdálenost a dané zrcadlo určuje jednoznačně . Kulová zrcadla – příklady. Společná akce DUZRC a VYZRC!

O od bodu A zobrazovaného předmětu. V k bodu A zobrazovaného předmětu. Uvedená rovnice se nazývá zobrazovací rovnice kulového zrcadla.

Podíl nazýváme příčné zvětšení kulového zrcadla.