Zobrazení čočkou

Někdo nosí brýle, jiný zase fotografuje nebo používá videokameru nebo se dívá dalekohledem na hvězdy. Při všech těchto činnostech a při mnoha dalších se potkáváme s čočkami. Zároveň si mnozí z vás vzpomenou na scénu z Pekařova . Při dodržení znaménkové konvence platí: 1. Vlastnosti obrazu předmětu při zobrazení tenkou spojnou čočkou závisí na poloze předmětu na optické ose (viz tab.

2). Navazuje na učebnici FYZIKA PRO GYMNÁZIA – OPTIKA.

Proto v něm při určování poloh předmětů a jejich obrazů používáme stejnou znaménkovou konvenci. V první části se budeme zabývat zobrazením pomocí kulového rozhraní. S skutečný, zmenšený, převrácený o. Zobrazení spojnou čočkou.

Tato HTMLsimulace ukazuje tvorbu obrazu spojnou čočkou , tedy podstatný základ fotografování. Paprskům vystupujícím z určitého bodu objektu (symbolizovaný modrou šipkou) se na spojné čočce mění směr pomocí lomu na dvou rozhraních optických prostředí. Pro jednoduchost se v této.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.

Návod: Je možné pohybovat předmětem či čočkou (pomocí jejího středu S), měnit ohniskovou vzdálenost a otáčet čočkou. Barevně jsou zakresleny pomocné paprsky, světle šedou barvou několik skutečných paprsků, které obraz vytváří. Ze zadané výšky a vzdálenosti obrazu a ohniskové . Když světlo prochází čočkou , paprsky se dvakrát lámou. Vzhledem k zakřivení povrchu čočky paprsky na rozhraní prostředí dopadají pod různým úhlem. Pomocí optické soustavy získáváme obrazy tím, že ke každému předmětu přiřadíme obraz díky zobrazovací soustavě, která je řízena buď zákonem odrazu, nebo zákonem lomu.

Platí pravidla o význačných paprscích viz. Zvětšení čočky : stejné jako u zrcadel. Pro zobrazování pomocí čoček požíváme chodu tzv.

Význačné paprsky spojky: Paprsek, který prochází optickým středem čočky , se neláme. Tento paprsek nazýváme hlavní. Rozptylná čočka (též rozptylka nebo konkávní čočka ) je optická čočka , která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý.

Rozptylky se používají jako čočky do brýlí pro korekci krátkozrakosti. Při grafické konstrukci optického zobrazení prostřednictvím rozptylné čočky se rozptylná čočky označuje znakem. Zpravidla ohraničeny dvěma kulovými plochami nebo kulovou a rovinnou plochou.

Rozlišujeme: spojky – mění rovnoběžné paprsky na sbíhavé, podle tvaru je dále dělíme na rozptylky – mění rovnoběžné paprsky na rozbíhavé, . Užitím lomu a odrazu světla na vhodných rozhraních, tzv.

Optickými soustavami jsou například zrcadla, čočky a jejich kombinace. Při optickém zobrazování využíváme předpoklad přímočarého šíření světla. Obraz, který lze zachytit na . Převážně se zhotovují ze skla s větším indexem lomu než má okolní prostředí, obvykle vzduch. Spojná čočka , zkráceně spojka, láme příchozí rovnoběžné paprsky tak, že se po . ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb. O spojkách a rozptylkách.

Při zobrazování bílým světlem vzniká jeho rozklad na spektrální barvy. Poloha a vlastnosti obrazu vytvořeného spojkou závisí na vzdálenosti předmětu od čočky.