Výška rovnostranného trojúhelníku

Vzorec pro výpočet délky výšky = osy = těžnici v rovnostranném trojúhelníku. Těžnice = osa = výška rovnostranného trojúhelníku. V rovnostranném trojúhelníku všechny výšky, osy a těžnici jsou rovny. Jejich průsečíkem je střed vepsané kružnice.

L – výška = osa = těžnice. Vzorec obsahu trojúhelníku přes stranu a výšku. Rovnostranný trojúhelník je osově souměrný se osami souměrnosti, které procházejí vždy vrcholem a středem protější strany. Obsah trojúhelníku jenom přes stranu.

Všechny vnitřní úhly jsou shodné a jejich velikost je 60°. Střed kružnice vepsané, střed kružnice opsané, . Кеш Схожі Перекласти цю сторінку rovnostranný trojúhelník. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Pojem výška nás provází celým životem a setkáváme se s ním prakticky každodenně. Jistě není třeba vysvětlovat, . Délka základny rovnoramenného trojúhelníku je cm. Zopakuj si, co platí pro strany rovnostranného trojúhelníku. Jaké jsou délky stran našeho trojúhelníku ? Zjistěte, kde má ortocentrum pravoúhlý trojúhelník a jaká pravidla platí pro výšky u rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníku ? Klíčová slova: trojúhelník , strana, úhel, výška , těžnice, obsah, obvod.

Chci zde popsat nejznámější prvky trojúhelníku , jako jsou těžnice, výšky , střední příčky, kružnice opsaná i. Trojúhelníky rozdělené podle délek stran: rovnostranný , rovnoramenný, obecný. Následující vzorce se dají aplikovat na jakýkoliv trojúhelník (pravoúhlý, rovnostranný ,) Trojúhelník. Kosinová věta: Sinová věta. Kružnice opsaná trojúhelníku. Pythagorova věta: Euklidova věta o odvěsně: Euklidova věta o výšce : . Je dán rovnostranný trojúhelník ABC se stranou délky a. Urči: a) výšku v b) poloměr kružnice opsané c) poloměr kružnice vepsané a) výšku v. Jak vypočítat obsah trojúhelníku.

Metody:Výpočet s délkou jedné strany a příslušné výšky Výpočet se znalostí délky všech stran (Heronův vzorec)Výpočet obsahu rovnostranného trojúhelníku Použití trigonometrie. I když nejběžnějším způsobem, jak vypočítat obsah trojúhelníku je vynásobit délku jeho strany příslušnou . Pomocí trojúhelníkového pravidla 30:60:si odvodíme vzoreček, který se hodí pro rychlý výpočet obsahu. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku. Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku s výškou cm. Výška v rovnostranném trojúhelníku.

Potřebuji zjistit délku strany rovnostranného trojuhelníku vepsaného do kruhu. Jaká je délka strany pravidelného 5-úhelníku vepsaného do kružnice o poloměru cm? Nachází se těžiště vždy uvnitř trojúhelníku ? Co platí pro těžnice a výšky v rovnostranném trojúhelníku ? Sestrojte trojúhelník ABC, kde bod.