Výška a těžnice

Podobně jako u výšek trojúhelníků i tady označujeme těžnice malým písmenem t spolu s dolním indexem, který specifikuje, které straně a kterému vrcholu těžnice přísluší. Protože naproti vrcholu A máme stranu a, bude i těžnice mít název ta. Těžnice půlí daný trojúhelník na dva . Výšku jsme vedli z vrcholu C. Druhý bod leží na protější straně AB (neboli strana c) a úsečka CPc je kolmá na stranu c. V geometrii se používá v užším významu, omezeném na fyzikální těžnice procházející vrcholem rovinného obrazce (obvykle používáno pro trojúhelník) nebo tělesa (obvykle používáno pro jehlan). V trojúhelníku představuje ( geometrická) těžnice úsečku, která spojuje vrchol se středem protilehlé strany. Videonávod určený pro potřeby žáků ZŠ Londýnská.

O horší kvalitě záznamu vím , prosím ponechte ji bez komentářů. Sestrojíme úsečku AB o délce cm. Metody výuky: frontální, fixační. Formy výuky: samostatná práce, skupinová práce.

Jak sestrojit trojúhelník, známe-li stranu, výšku k ní kolmou. Cíl výuky: upevnění znalostí o trojúhelnících. Získané dovednosti: práce s výškami a těžnicemi v trojúhelníku.

Vzorec pro výpočet délky výšky = osy = těžnici v rovnostranném trojúhelníku. U rovnoramenného trojúhelníku se shodovala s výškou jedna těžnice , která zároveň ležela na ose. Výška a těžnice trojúhelníku.

Byla tak na základnu kolmá (vlastnost výšky ) a zároveň končila uprostřed základny. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K sestrojení výšky nám z pohledu konstrukčního pomáhá kolmice na stranu procházející příslušným vrcholem.

Trojúhelník – těžnice trojúhelníku. Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s cílem zvyšování motivace. TĚŽNICE OSTROÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU. Než přistoupíš ke konstrukčním úlohám, měl by sis zopakovat: Co je to trojúhelník , jaké druhy trojúhelníku znáš ? Značení stran a vrcholů v trojúhelníku. Pojmy výška , těžnice , střední příčka trojúhelníku.

Základní množiny bodů (kružnice, přímka, Thaletova kružnice, osa strany). Nejčastěji používané množiny bodů při . Anotace: Pracovní list je zaměřený na vysvětlení pojmu těžnice. Jednotlivé pokyny jsou uvedené . Očekávaný výstup žák se naučí konstruovat těžnice, výšky a kružnice opsané. Budeme řešit úlohy, pro jejichž konstrukce vybíráme pouze tyto prvky: strany, úhly, výšky , těžnice , osy úhlů, kružnici opsanou, kružnici vepsanou. S ohledem na ekvivalentní permutace existuje takových úloh celkem 150.

Z toho je úloh řešitelných eukleidovsky a zbylých úloh řešit eukleidovsky nelze.