Výpočet výšky trojúhelníku online

Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu pravoúhlého trojúhelníku. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. Obsah a obvod trojúhelníku. Součet úhlů v trojúhelníku je 180°.

Výška je kolmá vzdálenost z bodu na protilehlou stranu. Střed kružnice opsané se nalézá v průsečíku os stran. Osa strany je kolmice vedená středem strany. Osa úhlu dělí úhel na dvě stejné poloviny.

Trojúhelníková kalkulačka. Výpočet obsahu trojúhelníku online. Srozumitelné a jednoduché vzorce. Základní vzorce pro geometrii. R – poloměr opsané kružnice.

Vzorec délky výšky přes strany, (H):. Najít délku těžnice trojúhelníku podle vzorců. H – výška z pravého úhlu. Těžnice libovolného trojúhelníku. Spočítejte rychle obvo plochu, obsah, výšky , těžnice nebo úhly trojúhelníku.

Naše kalkulačka to vypočte ihned. Výšku jsme vedli z vrcholu C. Druhý bod leží na protější straně AB (neboli strana c) a úsečka CPc je kolmá na stranu c. Rychlý a jednoduchý on-line výpočet obsahu ,obvodu, stran, úhlů, výšky obecného trojúhelníku a poloměru kružnic trojúhleníku opsané a vepsané v různých jednotkách. Výpočty metodami SSS,SUS,SSU, SUU.

Chceme -li vyslovit větu. A nyní již výpočet , se kterým jsi určitě neměl problémy: Délka přepony. Pro výpočet výšky užijeme Pythagorovu větu (např.

z trojúhelníku AXC ). Slovem výška označujeme v trojúhelníku jak úsečku, tak její délku. Průsečík výšek O nazýváme ORTOCENTRUM trojúhelníku. Vyber typ zadání: strana – strana. Vlastnosti trojúhelníku – test 2. Rozbal roletku a urči, zda je daný výrok pravdivý nebo nepravdivý.

Rovnostranný trojúhelník má všechny výšky shodné. Těžiště dělí těžnici na dvě poloviny. Výška trojúhelníku leží vždy uvnitř trojúhelníku. Kromě vlastností společných pro každý trojúhelník má rovnoramenný trojúhelník navíc tyto vlastnosti: Je osově souměrný podle osy procházející hlavním vrcholem a středem základny. Výška k základně rozdělí . Výšky příslušné ramenům jsou shodné.

Trochu jsem tento výpočet upravil, abych dosáhl vyšší přesnosti při zachování jednoduchosti algoritmu. Pokud je Y vetší než X, souřadnice se navzájem přehodí. V našem případě známe výšku V a. Plochu (obsah) trojúhelníku ABC spočítáme podle vzorce: a.