Výpočet výšky lichoběžníku

Pokud je potřeba výšku vypočítat bez obrázku, tak bych postupopval takto. Udělám si náčrtek lichoběžníku. Když z obou krajních bodů horní podstavy spustíš kolmici na základnu, vznikne ti jakýsi čtverec, toho si nevšímej. Ale také ti napravo i nalevo vedle čtverce vznikly trojúhelníky a ty jsou pro nás . Lichoběžník – Jak vypočítat ? Rovnoběžné strany se nazývají základny, různoběžné ramena.

Výška je kolmá vzdálenost mezi základnami. Potřebuji vypočítat výšku lichoběžníka ABCD kde srana a=5cm, b=3cm, AC=8cm, v=? Děkuji předem za odpověď Lenka nikdy mi. Rychlý a jednoduchý on-line výpočet obsahu ,obvodu, stran, úhlů, výšky , úhlopříček a střední příčky lichoběžníku v různých jednotkách.

Například dopočitej strany lichoběžíku pokud jsou . A,B,C, vrcholy lichoběžníku. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka. Co to vlastně lichoběžník je ? Podívej se například na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodářská budova a židlička, kterou určitě mají tvoji rodiče na chodbě nebo na chatě. Barevně jsou zde vyobrazeny různé rovinné útvary.

Rovnoramenný lichoběžník je osově souměrný podle jediné přímky, spojnice středů základen, takže úhly při základnách jsou shodné. Proto je rovnoramenný lichoběžník tětivovým čtyřúhelníkem. Obvod a obsah lichobežníka. Důležitým rozměrem lichoběžníku je výška.

Zadaj stranu a lichobežníka. Pro výpočet plochy potřebujeme znát délky obou rovnoběžných stran a výšku na ně kolmou. Výpočet plochy a obvodu lichoběžníku.

Tupý úhel křížení výšek rovná se tupému úhlu rovnoběžníku. Vzorce délky výšky rovnoběžníku přes stranu a úhel. R – poloměr opsané kružnice. Vzorec délky výšky přes strany, (H):. Výška lichoběžníku je zároveň i výškou trojúhelníku AE který má vzhledem ke shodnosti trojúhelníků SBE a SCD stejný obsah jako lichoběžník.

Tato rovnost je základem pro vyvození vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníku. Sestavte program, který vypočte ze zadané délky základen a,c a ramene b obsah rovnoramenného lichoběžníku. Rovnobežné strany sa nazývajú základne, rôznobežné strany potom ramená.

Obsah rovnoramenného lichoběžníku. Uhlopriečky sa navzájom nepolia ani na seba nie sú kolmé. VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. Užití Pythagorovy věty – 3. Anotace: Použití Pythagorovy věty při řešení pravoúhlého a rovnoramenného lichoběžníku.

Předpokládané znalosti: hranol s podstavou lichoběžníku, Pythagorova věta. Zadání: Podstava kolmého čtyřbokého. Podle Pythagorovy věty vypočítáme výšku lichoběžníku neboli výšku podstavy podle náčrtku.

Dosadíme do vztahu pro výpočet povrchu hranolu. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým uhlem při vrcholu C sestroj výšku na stranu C. Je dán libovolný lichoběžník ABCD se základnou AB. Průsečík jeho úhlopříček je označen S. Rovnici pro výpočet výšky stromu sestav: a) na základě poměrů mezi odpovídajícími .