Vedlejší věty časové španělština

Me acosté en cuanto llegué a casa. Iremos de excursión cuando. Nov Krácení vět infinitivem. Jak již bylo řečeno výše, ve španělštině často krátíme věty infinitivem.

Krácení se tomu říká proto, že krátíme souvětí, zpravidla nahrazujeme – zkracujeme – vedlejší větu neurčitým slovesným tvarem – infinitivem.

Asi nejlepší bude demonstrace na příkladech: (Yo) Trabajo. Je-li vedlejší věta časová uvozena spojkou „až“ směřující do budoucna, používá se v ní ve španělštině subjunktiv. Cuando me jubile, podré dedicar más tiempo a mis aficiones. Až budu v důchodu, budu moci věnovat svým koníčkům více času.

Až zbohatnu, dám výpověď. Jsou-li v hlavní větě výrazy v indefinidu, perfektu nebo imperfektu, které vyžadují ve větě vedlejší užití subjunktivu, je tento tvar v minulém čase (subjunktiv minulý). Me sorprendió que no estuviera. Indefinido Perfektum Imperfektum, Subjunktiv .

Mar Ve španělštině existují ještě jiné typy podmínkových konstrukcí: V případě, že přijdeš pozdě, dej mi vědět. En caso de llegar tarde, avísame. Zavolám lékaři, když jsi tak nemocný. Llamaré el médico, si es que estás tan enfermo.

Zkuste si spojit podmínkové věty vedlejší s příslušnou větou hlavní:. Feb Časy a způsoby se ve španělštině ve vedlejších větách řídí pravidly tzv. Tato vedlejší věta vyjadřuje místní určení. Je uvozena: kde, kam, odku kudy.

Dostal se tam místy, kudy pronikalo světlo. Věta vedlejší příslovečná časová vyjadřuje časové určení. Abstrakt: ABSTRAKT Tématem následující práce je zmapování nejčastěji se vyskytujících španělských časových infinitivů a jejich české protějšky.

Souslednost časová se ve španělštině uplatňuje jak v oznamovacím způsobu tak ve spojovacím. Základní pravidlo je, že časy sloves ve větách vedlejších se přizpůsobují času slovesa ve větě hlavní. Velice často se souslednost časová.

Sloveso věty hlavní, přímá řeč, nepřímá řeč. Přeložte do španělštiny. Vedlejší věty přísudkové 12.

Anita es la que más preocupada está. Este es el libro que llevo buscando una semana. Los ancianos son los que más se quejan. Laura es la que hoy está de guardia. Me dio pena que dejaras los estudios de Medicina.

Le molestaba mucho que no le pidiéramos permiso para salir. Me gustaría que, si te aprueban, me lo dijeras. Explicitní vyjádření významu gerundia v podobě specifické vedlejší věty bylo výrazně méně frekventované (v případů), přičemž kromě nejčastější věty časové se často vyskytovaly věty přívlastkové a doplňkové, které korespondovaly s danými funkcemi ve španělštině. V našich datech tak adverbiálním gerundiím ve . Kryštofu Kolumbovi se evropská španělština dostala do kontaktu s původními indiánskými jazyky a výsledkem bylo další.

May Tím základním problémem v této oblasti gramatiky je posun časů. Asi lépe než dle teorie bude . Learn languages online with FREE lessons and 1FREE mpfiles to download: čeština – španělština. Všimnětesi: Protázacívěty platístejnějako prověty oznamovacísouslednost časová.

Rozkazovacívěta –Větavedlejšíje uvozenaspojkou que, jejíslovesoje vpřítomném čase nebospojovacím způsobuimperfekta, v závislostina čase slovesavětyhlavní. Pokudje slovesovětyhlavnív čase přítomném,sloveso věty vedlejší budetaké .