Trojúhelník pravoúhlý

Obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku. Pravoúhlý trojúhelník tvoří na sebe kolmé odvěsny a přepona – nejdelší strana. Délky stran lze určit pomocí Pythagorovy věty, velikosti úhlů pomocí goniometrických funkcí. Pro pravoúhlý trojúhelník platí Euklidovy věty.

Vrchol pravého úhlu vždy leží na kružnici, jejímž průměrem je přepona trojúhelníku a jejíž středem je střed přepony (Thaletova věta). Oba zbývající vnitřní úhly musí mít nutně velikost menší než stupňů, protože jinak by součet vnitřních úhlů nebyl roven 1stupňů. Dokonce platí, že součet dvou zbývajících.

Trojúhelník v planimetrii Goniometrické funkce v obecném smyslu Mocniny a odmocniny. V pravoúhlém trojúhelníku leží proti pravému úhlu přepona a pravý úhel svírají odvěsny. Každý pravoúhlý trojúhelník má jeden vnitřní úhel pravý a dva zbývající úhly ostré. Součet vnitřních úhlů v každém trojúhelníku je 180°.

Všechna videa jsou zdarma dostupná na ekospace. Pravý úhel v pravoúhlém trojúhelníku je jeho . Levá strana se musí rovnat pravé. Takže když dosadíš a levá strana se rovná pravé, tak je to správně a to znamená, že Pythagorova věta platí a trojúhelník je pravoúhlý. Zopakuj si následující pojmy: pravoúhlý trojúhelník , odvěsny a přepona pravoúhlého trojúhelníku.

A na závěr Ti nabízím všechny vztahy pro výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty: Příklad 1: Vypočtěte délku přepony pravoúhlého trojúhelníku, jsou-li délky odvěsen 1 . Trojúhelník – pravoúhlý trojúhelník – řešené příklady z matematiky, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Co m žeme používat na pravoúhlém trojúhelníku? Obrácená Pythagorova věta. Jak zjistit (bez rýsování), jestli je trojúhelník pravoúhlý ? Jestliže v trojúhelníku platí, že součet druhých mocnin délek dvou kratších stran je roven druhé mocnině délky nejdelší strany, potom je tento trojúhelník pravoúhlý.

Pythagorovu větu lze použít i obráceně ke zjištění, zda je daný trojúhelník pravoúhlý. Speciální případ trojúhelníku – rovnoramenný pravoúhlý trojúhleník. Ostroúhlý trojúhelník má všechny vnitřní úhly ostré. Tupoúhlý trojúhelník má jeden tupý úhel. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravého úhlu se nazývá přepona.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozhodni, zda dané úsečky jsou stranami pravoúhlého trojúhelníku: a).