Těžnice v trojúhelníku

Podobně jako u výšek trojúhelníků i tady označujeme těžnice malým písmenem t spolu s dolním indexem, který specifikuje, které straně a kterému vrcholu těžnice přísluší. Protože naproti vrcholu A máme stranu a, bude i těžnice mít název ta. Těžnice půlí daný trojúhelník na dva . V geometrii se používá v užším významu, omezeném na fyzikální těžnice procházející vrcholem rovinného obrazce (obvykle používáno pro trojúhelník ) nebo tělesa (obvykle používáno pro jehlan).

Příkladem v ABC je težnice ta, která je úsečkou ASa.

Obdobně tak existují těžnice ke stranám b, c. Každý trojúhelník má tedy tři těžnice. Bod T navíc dělí každou z těžnic na úsečky,. Zde je postup, jak narýsovat těžnice a těžiště v trojúhělníku.

Stačí otevřít a budeš v obraze. Pedagogická poznámka: Na vystřihování trojúhelníků přinesu do třídy už o přestávce velkou krabici nastřihanou na několik kusů. Pustím žákům zadání a ukážu jim svůj trojúhelník ( kvůli velikosti).

Videonávod určený pro potřeby žáků ZŠ Londýnská. O horší kvalitě záznamu vím , prosím ponechte ji bez komentářů. Konstrukce výšky, těžnice , kružnice opsané a kružnice vepsané – Duration: 27:44.

Václav Nádvorník 2114. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pojem těžiště patří spíše do fyziky, kde se zjišťuje jeho poloha experimentálně. Těleso podpíráme v různých . Známe-li jednu stranu, jeden úhel k ní přilehlý a těžnici k dané straně. A jak s tím souvisí pojem těžiště?

Nejen to je obsahem videa. Vlastnosti trojúhelníků. Mnohoúhelník se třemi vrcholy a třemi stranami. Má tři vnitřní úhly, součet těchto úhlů je přesně 1stupňů.

Sestrojíme úsečku AB o délce cm. Trojúhelník ABC je dán body:.

Jak sestrojit trojúhelník , známe-li stranu, výšku k ní kolmou a těžnici vycházející. Napište parametrické rovnice přímky, na níž leží těžnice , vypočtěte směrnici přímky a její směrový úhel. Zobrazit řešeníSkrýt řešení . Nalezneme středy stran trojúhelníku (konstrukce pomocí kružítka). Na jednoduchém příkladu zopakujeme . Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.

Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Projekt Škola činností CZ. Tento výukový materiál vznikl v rámci . Než přistoupíš ke konstrukčním úlohám, měl by sis zopakovat: Co je to trojúhelník , jaké druhy trojúhelníku znáš ? Značení stran a vrcholů v trojúhelníku. Pojmy výška, těžnice , střední příčka trojúhelníku.

Základní množiny bodů (kružnice, přímka, Thaletova kružnice, osa strany). Nejčastěji používané množiny bodů při . Formy výuky: samostatná práce, skupinová práce. Metody výuky: frontální, fixační.

Cíl výuky: upevnění znalostí o trojúhelnících. Získané dovednosti: práce s výškami a těžnicemi v trojúhelníku. Stručný obsah: Výška v trojúhelníku.

Pomůcky: psací potřeby, rýsovací potřeby. Načrtni trojúhelník a pojmenuj jej, rozhodni, které strany jsou stejné, je-li tupoúhlý nebo ostroúhlý. Co můžeme o trojúhelníku říci? V trojúhelníku ABC je průsečík výšek shodný s vrcholem A. Může být těžnice totožná s některou stranou trojúhelníku ?