Těžnice rovnoramenného trojúhelníku

Kromě vlastností společných pro každý trojúhelník má rovnoramenný trojúhelník navíc tyto vlastnosti: Je osově souměrný podle osy procházející hlavním vrcholem a středem základny. Těžnice příslušné ramenům jsou shodné. Кеш Перекласти цю сторінку Červeně jsou vyznačeny jednotlivé těžnice. Výška k základně rozdělí . Podobně jako u výšek trojúhelníků i tady označujeme těžnice malým písmenem t spolu s dolním indexem, který specifikuje, které straně a kterému vrcholu těžnice přísluší. Protože naproti vrcholu A máme stranu a, bude i těžnice mít název ta.

Délka osy rovnoramenného trojúhelníku. Vzorce pro výpočet výšky, osy a těžnice. V rovnoramenném trojúhelníku výška, osa a těžnice vycházející z úhlu tvořeného rameny jsou shodné. L – výška = osa = těžnice. Vypočítat délku neznámé strany prostřednictvím jakýchkoli stran a úhlů.

Rovnoramenný trojúhelník. Trojúhelník, který má dvě strany stejně dlouhé (a, b). Tyto strany se nazývají ramena, třetí strana je základna (c). Jakmile jednu misku zatížíme, posune se těžiště směrem k ní a rameno vah se nahne tím směrem.

U trojúhelníku můžeme tento bod narýsovat pomocí tzv. U rovnoramenného trojúhelníku se shodovala s výškou jedna těžnice , která zároveň ležela na ose. Byla tak na základnu kolmá (vlastnost výšky) a zároveň končila uprostřed základny. Vypočítej obsah rovnoramenného trojúhelníku , jehož základna má . Každá z těžnic půlí daný trojúhelník na dva trojúhelníky o shodném obsahu.

Každá strana trojúhelníku má příslušnou těžnici. V případě rovnoramenného trojúhelníku se překrývá jedna z . Platí: 1) všechny těžnice se protínají v jediném bodě – TĚŽIŠTĚ. TROJÚHELNÍK KLM JE ROVNORAMENNÝ. MS je kolmá k základně…výška v m. Načrtni a správně popiš pravoúhlý ∆ ABC. Co platí pro strany a vnitřní úhly rovnostranného ∆? Kolik os souměrnosti má rovnoramenný ∆? Všechny výšky a těžnice jsou shodné.

Anotace: Žák se seznámí se základními vlastnostmi rovnoramenného trojúhelníku. XYZ: pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník. Střední příčky trojúhelníka.

Kružnice trojúhelníku vepsaná.