Synonyma antonyma homonyma

Pokud si nejste jisti, co se skrývá pod kategoriemi synonyma , antonyma , homonyma , neváhejte si prostudovat tento článek. Po přečtení vám bude český jazyk zase o něco jasnější. Můžeme tak slovo jeho synonymem nahradit, . SYNONYMA : slova souznačná, slova stejného nebo podobného významu – pro bohatost slovní zásoby.

ANTONYMA : slova protikladná, slova stejného druhu ale opačných vlastností – využití ironie.

Před prací s materiálem je nutné dané pojmy zopakovat. S materiálem se pracuje společně. Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace. NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_7. SYNONYMA – slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem, některá synonyma mohou mít citové zabarvení.

ANTONYMA – slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA – slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i . Cvičení synony, antonyma , homonyma.

Podtržená slova nahraďte synonymy: Na nočním stolku stála svítilna. Malou obec navštívil soukromý prodejce. Chlapci hráli na hřišti fotbal. Pes je oddaný svému pánovi.

Za vraty štěkal velký hafan. Zkoušející položil studentovi dotaz. Napište antonyma k následujícím slovům:. K zastaralým a básnickým výrazům uveďte synonyma , která běžně užíváme.

Pracovat můžete se slovníkem. Pro cizí slova najděte vhodný český protějšek: materiál- leasing- prognóza- interview- biograf- provizorní- specifický- protekce- rezoluce- epizoda- choť luna fešný. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynţvart. Metodický postup: Tento materiál slouží k procvičení a upevnění znalostí o významu slov.

Synonyma , antonyma , homonyma. Skládá se ze dvou částí. Prezentace obsahuje zadání a úkoly pro žáky, s nimiž může učitel dále pracovat a rozvíjet je.

Druhou částí je pracovní list, který dostanou žáci k vyplnění. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!

Ročník, Předmět, Kapitola, Podkapitola, Název. Význam slova, Antonyma , 01b. Tento jazykový koutek je věnován významovým a formálním vztahům mezi slovy. Matematika, Český jazyk. SYNONYMA slova souznačná slova, která různě znějí, ale mají stejný nebo podobný význam jeden význam můžeme vyjádřit několika různými slovy vyskytují se u různých slovních druhů mluvnice – gramatika, chlapec – hoch, běžet – utíkat , červený – rudý, dům – budova, volat – křičet, hned – okamžitě, louže – kaluž, dým . Homonyma jsou slova, která mají?

Slova mnohoznačná mohou mít? Praha, citoslovce – mňau ▫ mnohoznačná – většina slov má význaa) primární (základní) – oko (orgán), kohoutek (malý kohout) b) sekundární (odvozený) – oko (v síti, pytlácké aj.), kohoutek . Slovo = ustálená jednotka .