Štítarská kultura

Navazuje na knovízskou kulturu. Někdy je štítarská kultura považována za vývojové období knovízské kultury, od které se však v některých rysech liší. Knovíz u Slaného a Štítary u Kolína), reprezentující již mladší a pozdní dobu bronzovou. Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu = The evidence of settlement discard : finds from the final bronze age at Roztoky and the depositional analysis of archaeological context.

Systematika: české země v . Viz: kultury archeologické. This study describes of the processing the excavations obtained during a research of Štítary settlement at Hostivice, distr. Prague-West (Central Bohemia). With the help of ceramic reamains, two residential phases were identified that . Z těchto objektů s průkazným datovacím . Pleinerová – fáze – proto-, staro-, střední, mladší (klasická). Dvojhrob z doby bronzové ( štítarská kultura ). Jedná se o nejvýznamnější nález z pozdní doby bronzové v Čechách, neboť pochování dvou osob v jednom hrobě bylo v . Tatce, Archeologická naleziště.

Z území obce pochází několik archeologických nálezů z keltské doby, . Osídlení se koncentruje v zemědělsky výhodných polohách, zejména v blízkosti vodních toků. V mladší knovízské kultuře a ve štítarském stupni se opět osídlují i některé výšinné polohy (Šárka, Zámka, Bohnice), ale o příčinách vzniku a úloze . Propojení, archaeological cultures. Kulturní památky historického období obecně.

Keywords: doba bronzová, střední Čechy, hradisko Skalka u Velimi, mikroregiony , únětická kultura, mohylová kultura, lužická kultura, knovízská kultura, štítarská kultura , The Bronze Age, the middle Bohemia, the fortified site, Skalka by Velim, the microregions around the brooks. Všechny doklady o pravěkém osídlení jsou stejně důležité, ale nejrozsáhlejší poznatky máme pro období mladší doby bronzové (knovízská a štítarská kultura ) a germánský výrobní. Otázka železářských prospektorů.

Mladší hornodunajská popelnicová pole. Předkuštanovický horizont (somotorský typ). Neobvyklé na tuto dobu bylo uložení dvou osob v jednom hrobě, navíc nález keramických nádob, typově originálních tvarů, dal archeologické terminologii označení štítarský typ pozdní knovízské kultury doby bronzové, tzv. Pro tuto kulturu jsou typické nálevkovité nádoby s . JZ Slovensko, východní Morava, Dolní Rakousko lineární kultura želiezovského typu (lidské tváře na stěnách nádob). Kultura s vypíchanou keramikou – Čechy (keramika – hruškovité a kotlovité nádoby s vypíchaným ornamentem provedeným vícehrotým kolkem).

Zoomorfní akvamanile – nádoba na vodu. Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 1let Městského muzea v Čelákovicích.

Portaro – Webový katalog knihovny. Boskovice (HB2-3) – žebro až do rukojeti. Gamůw, soustava pěti kruhů.

V nevelkých osadách byly nejprve obývány nadzemní dřevěné domy sloupové konstrukce a později praktičtější polozemnice s podlahou pod úrovní terénu . Stylisticky pěkně nepůsobí ani věty typu Tento typ jehlic je pro tento stupeň typický (s. 28). Přes uvedené výhrady je možné konstatovat, . DOBA ŽELEZNÁ starší halštatská (7– 450) –slezsko-platěnická – mladší fáze, bylanská, horákovská mladší laténská (450-0) – keltové.