Spanelstina zajmena

Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena , ve španělštině ne toliko početná jako v češtině. Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde.

Osobní zájmena nesamostaná. ALL LEVELS Vydáno dne 02.

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme , jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o . Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory. ELEMENTARY Vydáno dne 11. Test na téma osobních zájmen bez předložek, čili nesamostatných, která jsou ve tvarech třetího nebo čtvrtého pádu.

Doplňte podle vzoru: No necesito mi coche. Pokud se jedná o mužský rod ve čvrtém pádě, pak dávejte přednost . Jak je z tabulky vidět, ve španělštině rozlišujeme tykání a vykání.

Vykání (Usted) patří do 3. Pozor si dejte na čárky, které označují přízvuk: tú je osobní zájmeno ty, tu je ale zájmeno přivlastňovací (tvůj, tvoje). Podobně él je osobní zájmeno on, . Superlativ (superlativo) se tvoří z komparativu připojením členu nebo zájmena (la más alta – nejvyšší). Přivlastňovací – přízvučná. Stejně jako je v češtině rozdíl mezi já ho vidím ( zájmeno nesamostatné) a mám pro něho zprávu (zájmeno samostatné), je i ve španělštině rozdíl mezi zájmeny nesamostatnými čili pádovými, jichž se užívá u sloves, a mezi zájmeny, která stojí po předložkách, tedy mezi yo le veo a tengo una . Přesto, že se osobní zájmena ve španělštině nepoužívají v takové míře, jako je tomu v češtině, představují důležitou složku věty.

Pojďme se na ně podívat. Nejčastější tázací zájmeno je qué. Pojí-li se se slovesem, překládáme ho do češtiny jako co. Pojí- li se s podstatným jménem, má význam jaký,- á nebo který,- á. Qué palabra no entiendes? Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.

Escojan la forma correcta de los pronombres en las frases siquientes. Conoces al doctor Ramírez? Gramatika: sloveso být (ser, estar), výslovnost, přízvuk, množné číslo, zájmena v 1.

Slovní zásoba: pozdravy a loučení, představujeme se, osobní zájmena , tázací zájmena , věci, místa, lidé,. Fráze: když nerozumíme, ptáme se na rodinu, jak neformálně reagovat při rozhovoru, jak vyjádřit údiv, . Množné číslo budeme tvořit jak u zájmen, tak u podstatných a přídavných jmen. Také člen určitý tvoří množné číslo. TODOS, TODAS – všichni . Zjednodušená pravidla tvoření mn. Tázací zájmena se vždy píší s přízvukem (kvůli rozlišení od vztažných zájmen), jejich použití většinou odpovídá českému ekvivalentu.

Všimněte si, že španělština používá v otázkách méně často ukazovací . Kurz je vede český učitel. V kurzu se naučíte základní gramatiku jako např. Start studying Španělština – osobní zájmena nesamostatná.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.