Španělština slovesa ar er ir

Přítomný čas tvoříme specifických koncovek, které připojujeme ke slovesnému kmeni. Koncovky se pro všechny třídy shodují, nanejvýš se v nich mění samohláska. Abychom získali slovesný kmen (který je potřeba i pro tvorbu jiných časů), musíme odtrhnout od slovesa v infinitivním tvaru koncovku infinitivu (viz výše: ar , er , ir ) . Ve španělštině existují tři slovesné třídy. Rozlišujeme je podle zakončení v infinitivu, a to: – AR (1.třída), – ER (2.třída) a – IR (3.třída).

V tomto článku se podíváme, jak se vytváří a časuje první třída v přítomném čase. Nejprve musíme získat kmen slovesa a to tak, že odtrhneme infinitivní . Většina pravidelných sloves má koncovku – AR. Pro časování slovesa je potřeba oddělit koncovku a přidat příponu pro příslušný tvar. U těch pravidelných dokážeme jejich tvar v různých osobách jednoduše odvodit. Pamatujte si ale, že sloveso, které je v přítomném čase pravidelné, nemusí mít v jiných časech pravidelný tvar!

Sledujte koncovky: trabajar (pracovat), hablar (mluvit), aprender (učit se, studovat), comer (jíst), beber (pít), vivir (žít). Jak odvodit správný tvar slovesa ? Stačí odstranit danou koncovku (- ar , – er , – ir ) a nahradit jí koncovkou dané osoby, jak ukazuje . Proto je velmi podstatné časování sloves dobře ovládat. Slovesa končící na – er , – ir.

Referát: Pravidelné slovesá – ar – er – ir ~ Španielčina. Не найдено: španělština. Tvorba španělského gerundia. Všechna španělská slovesa v gerundiu končí na: -ndo.

Pro vytvoření gerundia ve španělském jazyce je nutné odebrat koncovku (- ar , – er , – ir ) a přidat místo ní -ando v případě sloves končících na – ar nebo -iendo v případě sloves končích na – er a – ir. Všichni jsme se na základní škole setkali s výukou slovesných tříd – čeština jich má pět. PRAVIDELNÁ SLOVESA – ar ,- er ,- ir. Toto časování je nutné si zapamatovat, nejlépe se slovy! Pravidelná slovesa se dělí do skupin, podle jejich zakončení.

Tímto tvarem se vyjadřují pokyny, rozkazy, prosby, přání, děje. Nepravidelná slovesa ve španělštině jsou řazena do skupin, ale existují i normální nepravidelná slovesa. AR – ER – IR (HABLAR) (COMER) (VIVIR) Dále probereme časování jednotlivých tříd. Použitírozkazovacíhozpůsobu Rozkazovacízpůsobsepoužívá pro vyjádřenírady, . Tahák pro španělský rozkazovací způsob – imperativo.

Tvary, koncovky, nepravidelnosti a pravidla pro zájmena. Osoba, Zájmeno, – ar , – er , – ir. Ta nejdůležitější naleznete výše – pravidelná a nepravidelná slovesa (časování). HABL-AS vosotros, vosotras HABL-ÁIS.

Příčestí trpné (minulé). Předpřítomný čas se tvoří pomocí příčestí trpného a slovesa HABER. Tvoří se od přítomného kmene slovesa odtržením koncovky.