Slovotvorný rozbor

Jejím cílem je pochopit, jak dané slovo vzniklo, a to jeho rozčleněním na slovotvorný základ (kořen) a slovotvorné prostředky (předpony, přípony, koncovky). Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte pedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL autor. Takže pokračujeme dále ve slovotvorném rozboru dotazovaného . Odvozování – slovotvorný rozbor.

Zapište základové slovo, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek: 1. V přetahování přiřazujete pojmy k obrázku, určujete slovní dvojice nebo rozhodujete, jaké číslo je větší či menší. Tvoření slov – slovotvorný rozbor. Vyvození základního postupu při slovotvorném rozboru, vyhledávání základových slov a slovotvorného základu u vybraných slov. Slova se tvoří ze základových slov,.

STANDARDNÍ tak je to standard-ní a když je slovo SVĚTLO řeknu si že je to od. Muže mi někdo vysvětlit slovotvorný rozbor když je třeba slovo zpětný tak napíšu jen slovo zpět? Nebo když je výbava tak napišu vybavit?

Součástí je řešení pracovního listu (Word).

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Utvoř slovo příbuzné tak, aby v kořeni došlo k hláskové změně, vyznač kořen: chvíle – ______ vrch – ______. Proveď slovotvorný rozbor – napiš ke slovu odvozenému slovo základové, vyznač slovo-.

Významový vztah k jinému slovu, které má podobnou hláskovou stavbu. Kterým větným členem je v textu slovo mlýnů? Proveďte slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova cestovatel.

Přípona: -ova-, -tel (přípony). Budete vnímat slovotvorný rozbor jako rozbor dynamický, dvojčlenný, kterým je slovo členěno na slovotvorný základ a na slovotvorné prostředky. Základové slovo: cestovat.

V současnosti vzniká potřeba nových a nových pojmenování v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Odkazy na www – český jazyk. Výklad učiva – literatura 9. Stavební části slova – morfémy (nejmenší významové jednotky). Máte na myslí polední přídavné jméno, nebo 2. Je třeba se vyjadřovat přesně, koncovka u podst.

ROČNÍK – POLOLETNÍ TEST – dne 20. Co je třeba si zopakovat: A) Tvarosloví, skladba, slovní zásoba.

Rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. Druhy zájmen a číslovek. Orientovat se dobře v tabulce . Koncovka se při odvozování. U odvozených slov vyčleníme slovotvorný základ a slovotvorný formant.

Slovo základové vždy uvádíme v. Tento web používá k poskytování služeb, reklam a analýze soubory cookie, jeho užíváním s tím souhlasíte. Vypište z textu příslovce ve 2. Jaroslav Seifert, Jean de La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben.