Revitalizace vodních toků

Především napřimování, prohlubování a tím vynuceného opevňování koryt vodních toků. Důsledkem bylo zrychlení odtoku povodňových průtoků a větší škody v níže položených územích. Při těchto technických zásazích byly nevratně zničeny cenné říční, potoční a mokřadní biotopy a výrazně se zhoršily podmínky pro . Technické úpravy, prováděné především ve 20.

Regulace ve většině způsobila zrychlení . Pojmem revitalizace se označuje přestavění technicky upraveného koryta potoka nebo řeky do přírodě blízkého stavu, případně vybudování nového, přírodě blízkého koryta, kterým bude koryto staré nahrazeno.

Revitalizace vodních toků. Obvykle se jedná o stavební akci investičního charakteru, která probíhá po . První revitalizace vodních toků – 80. Přístupy, metody, možnosti se mění. Možno rozeznat generace.

Dělo se tak v zájmu získávání zemědělských ploch v nivách, jejich odvodnění a ochrany před častějším zaplavováním. Je proto třeba věnovat velkou pozornost stanovení limitů pro dobrý potenciál konkrétního silně ovlivněného toku. V návrhové části diplomové práce je vodní tok rozdělen na tři úseky, ve kterých je jednotlivě návrh revitalizace řešen.

Cílem revitalizace by pak mělo být dosažení co nejlepšího ekologického . Součástí předkládané práce jsou tabulky, obrázky a mapy, které jsou zaměřeny na jednotlivé charakteristiky povodí Radimovického potoka. Změny říčních koryt a činnost člověka. Stavěl mlýnské náhony a jezy, které do nich naváděly vodu, ve městech nábřežní zdi.

Později s pomocí síly páry a naftových strojů přeměňoval celé řeky v umělá koryta nebo plavební kanály, potoky sváděl do betonových koryt, nebo je přímo zatrubňoval, . Popisuje přístupy k řešení problematiky v jednotlivých časových údobích. Dále uvádí požadavky na podklady při řešení revitalizačních akcí a současné přístupy k návrhu a realizaci těchto staveb. V případě revitalizace říčních systémů jde o revitalizaci vodního prostředí.

V následujícím textu jsou použity tyto odborné pojmy: Břehový porost – porost vzrostlé zeleně (keře, stromy) a bylinného patra, v přirozené druhové skladbě, lemující vodní tok. Drenáž – cílené technické řešení, zpravidla určené k odvodnění nadměrně . Nebezpečí u Barevné skály (Český Krumlov). Cílem této publikace je představit zdařilé příklady revitalizací vodních toků v městském prostředí na území České republiky. Příklady prezentované v této brožuře byly vybrány na základě stejnojmenné studie, jež byla zpracována za účelem zmapování všech revitalizačních akcí v podmínkách měst České republiky a shrnutí . Není povolen další zábor půdy v údolní nivě v oblasti tzv. S příchodem průmyslového věku však působení člověka na krajinu dosáhlo nových rozměrů a začaly se . VÝVOJ OBORU REVITALIZACE DROB-.

Po zavedení Programu revitalizace říčních systémů byla pozornost investorů zaměřena převážně na výstavbu malých vodních nádrží, v podstatně menší míře na revitalizace vodních toků.

Důvodem byla jasnější koncepce návrhu a výstavby malých vodních . Historie revitalizace vodních toků není zdaleka tak dlouhá jako samotné zásahy a technické úpravy vodních toků. Již dříve začal člověk postupně ovlivňovat vodní toky a přizpůsoboval je svým požadavkům. Jako první zásahy, které jsou historicky doložené, jsou označovány úpravy vodních toků za dob .