Příčné zvětšení

Na základě definičního vztahu příčného zvětšení a podobných trojúhelníků na obr. Znaménko mínus před odvozenými členy vychází nikoliv z matematických úvah o podobných trojúhelnících, ale z . Z obrázku plyne : (podobnost trojúhelníků). Příčné zvětšení je možné vypočítat na základě veličin a, a f. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Jaká je jeho ohnisková vzdálenost?

Základní body ideální optické soustavy ( ohniska, hlavní body). Soustava sférických centrovaných lámavých ploch. Dále určete ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru. Takto zavedené zvětšení je vhodnější, protože je mírou velikosti obrazu předmětu, který vznikne na sítnici oka pozorovatele.

Zavádí veličinu příčné zvětšení. Kromě definičního vztahu názorně pomocí barevných animací naznačuje odvození dalších vztahů pro příčné zvětšení. Prezentace je připravena tak, aby se žáci mohli do odvozování vztahů zapojit. Z předešlých kapitol již víme, že při zobrazení čočkami nebo kulovými zrcadly mohou vznikat zvětšené nebo zmenšené obrazy předmětů. Pro jejich matematický popis zavádíme veličinu zvětšení optického zobrazení Z. Je definováno jako podíl velikosti obrazu a velikosti předmětu: kde y je . Pro příčné zvětšení platí: Z obraz je převrácený.

Aký výsledok vyšiel Vám? Určete vzdálenost předmětu od čočky. Závislost polohy a příčného zvětšení obrazu na poloze předmětu.

Uveďme důsledky Gaussovy zobrazovací rovnice. Omezíme se na situaci, kdy je předmět reálný, a vyšetříme, jak závisí poloha obrazu a jeho příčné zvětšení. Je-li vlnová délka použitého světla, lze rozeznat dva body ležící od sebe ve vzdálenosti d (viz učebnice) kde A je tzv. Je zaměřena na rozptylky.

Při kliknutí na nesprávnou odpověď uvedenou u otázky na každém snímku se ozve „ošklivé“ zabzučení, při kliknutí na správnou odpověď se zobrazí . Tyto přístroje musí vytvářet reálný obraz. Používá se termín subjektivní přístroje. Ze vztahu pro příčné zvětšení zrcadlem vyjádříme neznámou y´.

Z vypočítaných hodnot a znaménkové konvence vyplývají následující vlastnosti obrazu: – zvětšený (výška obrazu je větší než výška předmětu). Mikroskop má příčné zvětšení objektivu 4 úhlové zvětšení okuláru a optický interval cm. Zvětšení mikroskopu je určeno vztahem.