Předpona přípona kořen slova

Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov. Jako rostlina neroste bez kořene , také slovo bez kořene neexistuje. Přípona je část slova , která . TEST – Hledání kořenů slov.

V kategorii Tvarosloví, Tvoření slov. Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony , přípony , koncovky a kořeny. Vyberte ze seznamu možností kořen daného slova. Doplň správně části slova.

Tam, kde daná část není, napiš pomlčku. KOŘEN – tvoří základ slova. PŘEDPONOVÁ ČÁST – stojí PŘED kořenem.

PŘÍPONOVÁ ČÁST – nalézá se ZA kořenem ? Slovům , která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme . Instrukce: tvořte na tabuli slova přetažením myší z uvedených slovotvorných elementů. Tip: využijte překrývání. Stavba slova – kořen , předpony , přípony , koncovka. Urči v daných slovech kořen , předponu (y), příponu (y), koncovku: prales, porybný, nápadný, pořádek, nedoslýchavý, výlisek, strýčkův,. Příbuzná slova , slovní kořen , předponová a příponová část slova.

Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele. Slouží k ověření vědomostí žáků při probíraní učiva o stavbě slova – slova příbuzná. Didaktika mateřského jazyka B. Vypracovaly: Vladimíra Hrušková.

Víte, z jakých částí se skládá slovo ? Poznat správně předponu , kořen , příponu i koncovku se vám hodí do větného rozboru, k určování některých pravopisných jevů atd. Všechna slova v češtině mají kořen. Ten je společný i pro slova odvozená.

Kořen nemůžeme dělit na další části. Výukový materiál zaměřený na tvoření příbuzných slov , ve kterých vyznačuje kořen , část předponovou, příponovou a koncovku slova. Slova se skládají z předpony , kořene a přípony.

Novou látku rychle pochopila, měla pocit, že je všechno naprosto jasné. Předpona – před kořenem, obměňuje význam. Slovo má kořen , k některému se na začátku přidá předpona , někdy i více předpon , dozadu se připne přípona nebo více přípon a všechno ukončí koncovka. VY_32_INOVACE_16_STAVBA SLOVA. Příklad: Část společná u příbuzných slov se nazývá kořen.

Stavební části slova – morfémy ( nejmenší významové jednotky). Anotace žák poznává příbuzná slova se společným kořenem slova. Speciální vzdělávací potřeby ano. Klíčová slova podstatná jména,slovesa,vyjmenovaná a příbuzná slova.

Opakují – co jsou slova příbuzná a kořen slova. Ukáží si, co je část předponová a příponová. Vyhledávají vhodné předpony a přípony k danému kořeni. Seznamují se s případnou změnou v některých kořenech slov. Elektronická učebnice – II.

Zapiš do tabulky slova podle rozdělení na předponu , kořen , příponu a koncovku. Odvozování a stavba slova. Proveď rozbor stavby slova – vyznač kořen , předponu , příponu ( příponovou část), do kroužku dej koncovku: vyskočil podvodník rozměrný.

Ne vždy se podaří rozlišit kořen od kmene. V některých případech kvůli hláskoslovnému vývoji neurčíme hranice mezi příponou a koncovkou. Pak rezignujeme na určení kořene , případně kmene a hovoříme o slovotvorném základu slova.