Osy stran trojúhelníku

Například osa strany AB je kolmice na AB vedená středem SAB. Je to přímka, pro jejíž body platí, že mají stejnou vzdálenost od A jako od B. Osy stran trojúhelníku mají jeden . Tyto osy stran se protnou v jednom bodě, obvykle jej značíme S. Tento bod je pak středem kružnice opsané. Takže postupujeme následovně. Na začátku máme daný nějaký trojúhelník a chceme narýsovat kružnici opsanou tomuto trojúhelníku : Obyčejný trojúhelník. Jako první narýsujeme osy všech tří stran.

Kružnice připsaná trojúhelníku je kružnice, která se dotýká jedné strany trojúhelníku a dvou přímek, které jsou prodloužením zbývajících stran trojúhelníku. Každý trojúhelník má tři kružnice připsané. Jak sestrojit kružnici opsanou trojúhelníku ABC – e-Matematika.

Sestrojíme osu oúsečky AB. Michaela Králíková – Konstrukce trojúhelníku – sus – Duration: 7:46. Průsečík os stran trojúhelníku.

Osa úsečky (strany trojúhelníku ) je kolmice danou úsečku a prochází středem této úsečky. Zde jsou zobrazeny všechny tři středy stran trojúhelníku. Tento prohlížeč nepodporuje HTMLCanvas! Pro zadaný trojúhelník ABC je třeba narýsovat všechny tři osy stran. Významné přímky a kružnice trojúhelníku.

Polohy vrcholů trojúhelníku lze pomocí myši (stisknout tlačítko a posunout) měnit. TYPY TROJÚHELNÍKŮ : 1st podle stran : pravítkem určete délky stran jednotlivých trojúhelníků a přiřaďte názvy: různostranný (obecný) trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník. U trojúhelníku je to úplně stejné – osy stran se protínají v jednom bodě, a to středu . Příklad 3: Osy vnějších úhlů pravoúhlého △ABC (pravý úhel u C) při vrcholech A, B se protínají v bodě S. Určete velikost konvexního úhlu ASB.

Důležité body a úsečky trojúhelníku. Kružnice opsaná trojúhelníka prochází pouze vrcholy daného trojúhelníka. Pravoúhlý trojúhelník má střed kružnice opsané totožný se středem nejdelší strany. Máme-li naopak střed kružnice trojúhelníku uvnitř vepsané, můžeme sestrojit vrcholy ¿^A^Bfi, z relace p podle S, aniž sestrojíme kružnici trojúhelníku opsanou.

Stačí sestrojit osy stran a. Vlastnosti výšek v trojúhelníku. Animace odvození vzorce pro obsah trojúhelníku. Kružnice vepsaná trojúhelníku je taková kružnice, která se dotýká všech stran trojúhelníku. Osy vnitřních úhlů trojúhelníku procházejí . Když říkáme kružnice opsaná trojúhelníku , představujeme si podobné obrázky?

Postup sestrojení kružnice opsané trojúhelníku. Podobně pět z osmi úspěšných žáků u úlohy 2. Narýsuj trojúhelník ABC, ve kteréNáčrt: 2. Zajímavý příklad zmatení pojmů a postupů je Kateřinino úspěšné řešení úlohy 2. Správně zkonstruovala osy stran trojúhelníku , . Vytvořte trojúhelník ABC. S – střed kružnice opsané. Osu strany AB sestrojte pomocí položky Osa úsečky.

Střed kružnice opsané u pravoúhlého trojúhelníka.