Oprava nebo technické zhodnocení

Velmi často se setkávám s dotaze„Jsou výdaje na opravy nebo úpravy nemovitosti nákladem nebo se stávají součástí nemovitosti? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a závisí na konkrétní situaci. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku Ing. MZLU Brno Správné účetní a daňové posouzení, zda se jedná o opravu dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení patří k častým a podstatným problémům, neboť má zásadní vliv na . V čem spočívá zásadní rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením ?

U nástaveb, přístaveb a stavebních úprav odkazuje ZDP přímo na stavební zákon, rekonstrukci a modernizaci definuje sám. Rekonstrukcí se tedy rozumí změna účelu majetku nebo technických parametrů. Modernizací pak rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

V příloze k soupisu prací je uvedeno: „. Je možné tyto práce zaúčtovat jako opravy objektu, nebo se jedná o technické zhodnocení ? Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Při opravě se obvykle používá náhradních dílů a součástí. Opravou nedochází k technickému zhodnocení.

Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer. Definici TZ stanoví § ZDP : Výdaje na dokončené: nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce, čímž se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek . Oproti technickému zhodnocení , které přináší významnější kvalitativní a kvantitativní změny stávajícího majetku, bývá oprava pouze reprodukcí dřívějších užitných hodnot nebo drobnějším zhodnocením. Potřeba dosažení časového souladu mezi zdanitelnými příjmy a daňově účinnými náklady po dobu více zdaňovacích . ZoVB nedefinuje používané pojmy, jako jsou oprava , údržba, technické zhodnocení , rekonstrukce, modernizace aj. Přitom by stačilo málo – odkaz na definice uvedené v jiných právních předpisech.

V poslední době se často opakují diskuse a dohady, jestli je výměna oken za plastová opravou nebo rekonstrukcí. Nejedná se ani o věc, o právo ani o jinou majetkovou hodnotu, také to pochopitelně není byt nebo nebytový prostor, proto technické zhodnocení nemůže. První otázka zní, zda uvedené zvelebení pronajatých prostor je technickým zhodnocením nebo opravou. Uvedením do provozuschopného stavu se . Oprava je daňové uznatelným nákladem. Havarijní stav hmotného majetku sám o sobě nepředurčuje, zda bude odstraněn prostou opravou nebo kvalitativně odlišným technickým zhodnocením ve smyslu § zákona č. O opravu se bude jednat pouze tehdy, pokud odstranění havarijního stavu nevedlo k technickému zhodnocení.

Jedná se o elektroinstalaci: oprava ? Nebo technické zhodnocení ? Původní elektroinstalace byla vedena ve zdech domu.

Nyní podle vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu požadujeme z úsporných finančních opatření vedení nové elektroinstalace lištami po obvodech vnitřních zdí, výměna rozvodní . Jak zúčtovat dodání tohoto majetku – jde o opravu nebo technické zhodnocení budovy? Odpověď: Domníváme se, že v tomto konkrétním případě, který byl i ze strany organizace doložen sérii fotografií, by se mělo jednat o technické zhodnocení stavby a takto o akci účtovat a následně odepisovat v rámci . Při posuzování, zda vynaložené prostředky byly použity k technickému zhodnocení nemovitosti nebo opravě , nerozhoduje, zda bylo potřeba stavební povolení. Nejvyšší správní soud konstatoval, že oprava je pouze reprodukcí dřívějších užitných hodnot nebo drobnějším zhodnocením majetku, zatímco technické zhodnocení přináší významnější kvalitativní a kvantitativní změny stávajícího majetku a lze je obecně vnímat jako „ opravu vyšší kvality“.

Někdy tím ale připravili horké chvilky v nadcházejícím podzimu pro účetní, kteří budou muset správně posoudit, jestli se ve firmě z účetního a daňového hlediska dělaly opravy , údržba nebo technické zhodnocení. Představme si, že ve firmě Mraky s. Přesně takto bude znít .