Norma význam

Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti. V původním latinském významu . Evropská unie sice nevydala žádný předpis, který by zakazoval bít děti, ale zásada nepoužívat tento způsob trestu je přijímána jako nepsaná norma v civilizovaných zemích.

Ti, kteří tvrdí, že zákon o rozhlasovém a . Statistická norma – ukazuje rozložení určitého jevu v populaci. Normální je to, co je časté. Obvykle se považují za normální případy vzdálené maximálně směrodatné odchylky od průměru.

Standar jež přesně popisuje vlastnosti nějaké věci, chování určitého člověka nebo průběh dané situace. Stanovení a dodržování normy požadujeme například ve výrobě, kde norma zaručuje, že výrobky budou vždy odpovídat správným rozměrům a kvalitě. Podle normy hodnotíme zda výrobek vyhovuje parametrům nebo . Výklad odborných termínov a ďalších slov prevzatých z cudzích jazykov do slovenčiny.

V práci s konkrétním člověkem má tato norma význam zásadní – odpovídá individualitě a ukazuje vlastní postoje, názory, nazírání, hodnocení apod. Samozřejmě se může překrývat s některou z výše uvedených norem. Obecný význam slova „ norma “ znamená mìøítko, pravidlo, pøedpis, vzor, které má závaznou platnost. Mùže být kritériem pro posouzení urèitého jevu.

Ménì èasto má význam toho, co je obvyklé, bìžné, co se nejèastìji vyskytuje. Podle platnosti, pøípadnì pøedmìtu, k nìmuž se norma vztahuje, se rozlišují normy estetické, . Tento význam sa dnes hodnotí ako prenesený a hovorový, neskôr sa bude hodnotiť azda ako samostatný a osobitný význam slova televízor. Odklonom od normy, ktorý sme kvalifikovali ako jazykovú chybu, porušuje sa norma. Pri tomto odklone od normy ide o také jazykové.

Dec norma morální – ze s-gického hlediska typ soc. Neinstitucionálnost a většinou také nepsanost n. Harmonizovaná norma je česká technická norma s označením ČSN, která je určena pro splnění technických požadavků na výrobky,. Význam a charakteristika mena Norma.

Databáze českých křestních jmen a informace o jejich původech a významech. Norma – svátek a význam křestního jména. Tato norma uvádí přehled základních pojmů a principů, které se vyskytují obecně v souvislosti s řízením rizik.

Navrhnout úpravu zkratky LUN. Tato zkratka je pouze v kategorii Letecká doprava. Zkratka LUN byla za posledních dní hledána: krát.

Poslední změna zkratky . A k symbolické funkci ještě Mukařovský dodal, že je tzv. Mukařovský, Jan: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty , in: Studie I. Mar Právní norma je závazné pravidlo chování dané státem, udávající účastníkům práva a povinnosti, jejichž porušení stát sankcionuje. Je charakteristická svou vnitřní. Druhé, pokud si subjekty sami nestanoví obsah svých povinností a oprávnění, tak má samostatný význam. Hranice mezi uměním a ostatní oblastí estetična, ba i jevy mimoestetickými, je důležitá netoliko pro estetiku, nýbrž i pro dějiny umění, neboť odpověď na ni má rozhodující význam pro výběr historického materiálu.

Zdá se, že umělecké dílo je jednoznačně charakterizováno jistou fakturou (způsobem, jakým je uděláno). Slovem norma se vjeho nejširším smyslu rozumí pravidlo, ustanovení, zákon nebo stanovená míra něčeho. Normy uplatňované ve výrobě tvoří soustavu vzájemně na sebe navázaných a podmiňujících norem, které se týkají technické a ekonomické stránky výroby. Z celé řady těchto norem mají zvláštní charakter a význam.

Co potom signalizuje barva bílá, která v normě nemá přiřazen význam , ale podle Vašeho výkladu signalizuje bezpečný beznapěťový stav? Použití barev: Vzhledem k tomu, že každé barvě je dán přesný význam , různé barvy musí být navzájem snadno rozlišitelné. Proto volí tato norma jen dále uvedené barvy.

Pro světelné návěsti (barevná světla) se požije barev: ČERVENÁ , ŽLUTÁ, ZELENÁ, BÍLÁ a MODRÁ, a to s čirou čočkou nebo s rozptýleným světlem.