Neurčitá zájmena španělština

Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde. Pronombres indefinidos ( neurčitá zájmena ). Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena , ve španělštině ne toliko početná jako v češtině.

To nejnutnější ze španělské gramatiky, co je užitečné znát před vycestováním a otevřením slovníčku. Samostatně mají neurčitá zájmena tyto významy:. Doplňte správné tvary neurčitých zájmen algo, alguien, alguno, cada, otro, todo, varios do následujících vět. Completen las frases siquientes con las formas correctas de lo pronombres indefinidos algo, alguien, alguno, cada, otro, todo, varios.

Pádové skloňování jako v češtině ve španělštině neexistuje. Vztahy mezi větnými členy. Oct Neurčitá a záporná zájmena a příslovce. Tento výukový materiál se zabývá shrnutím výkladu o neurčitých a záporných zájmenech a příslovcích (někdo, nikdo, něco, nic, všechno, nějaký, žádný, jiný, různý, někde, nikde, etc.) Jedná se o výklad a následné procvičení na příkladových větách. Pokud tato zájmena ovládáte, nebudete mít žádný problém se zájmeny neurčitými.

Pokud si nejste jistí, projděte si znovu výklad zájmen tázacích zde. Stejně jako v češtině, mají neurčitá. Máš nějaké kolumbijsképřítelkyně? Použití neurčitých a záporných zájmen ve španělštině. Všechna podstatná jména ve španělštině jsou buď rodu mužského, nebo.

Ukazovací zájmena přibírají akcent a shodují se s podst. Nikdy před nimi není určitý nebo neurčitý člen. Zájmena dělíme na: □ zájmena osobní □ zájmena tázací □ zájmeno zvratné □ zájmena vztažná □ zájmena přivlastňovací □ zájmena neurčitá □ zájmena ukazovací □ zájmena záporná Poznámky:. Jak uvidíte dále, u některých zájmen se ve španělštině zachovaly zbytky středního rodu a rovněž zbytky skloňování. Jednoduchý minulý čas, perfektum, plusquamperfektum, slovesa SER a ESTAR, subjunktiv přítomného času, subjunktiv imperfekta, vztažné věty, subjunktiv perfekta, subjunktiv plusquamperfecta, předložky, vztažná zájmena , neurčitá zájmena , osobní zájmena v předmětu, příčinná souvětí, podmínkové věty – reálné, . Gramatické dovednosti: Předpřítomný čas, příčestí minulý, minulý čas jednoduchý, neurčitá zájmena , neosobní tvar sloves, minulý čas nedokonavý, vazba hay que, podmínkové věty s reálnou podmínkou, superlativ, opakování minulých časů.

Odpovědi na Vaše nejčastější otázky! GUSTAR, osobní a přivlastňovací a neurčitá zájmena. Z gramatiky proberete např. Translate this page Osobní zájmena v přímém předmětu. Kladný a záporný rozkazovací způsob.

GerundiumPřivlastňovací zájmena. Rod a číslo podstatných jmen. Slovesa ser, estar, hay. Přechylování a množné číslo přídavných jmen.