Mladší doba železná

Její datování se pro jednotlivé geografické regiony liší. Počátky této doby tradičně zařazujeme do 12. Starší doba železná nebo doba halštatská je v české archeologii období od 8př.

Výrazně se profilují elitní vrstvy obyvatelstva, které přejímají vzorce chování . Doba halštatská označuje období, během kterého se ve střední Evropě objevili Keltové a začalo se zpracovávat železo. Začátek tohoto období je archeology datován do období 7.

Svůj název dostalo podle hornorakouského města Hallstattu v Solné komoře. Společnost se vyvíjí a tvoří o něco kvalitnější nástroje. Doba železná (7př. n. l. – začátek letopočtu). Mladší doba železná – laténské období . Na našem území počíná přibližně 4př. Navazuje na halštatskou dobu, což je starší doba železná.

Během této epochy, pěti století, se Keltové. Jsou prvními obyvateli našich zemí, které známe pod jménem. Keltové ve velkém množství vyráběli rozmanité nástroje, zbraně a ozdoby, zdokonalili výrobu keramiky za pomoci hrnčířského kruhu.

Halštat – starší doba železná. Všeobecná dostupnost a rozšíření železných rud a železa. Latén – mladší doba železná.

Expandující keltské kmeny se dostávají do kontaktů s vyspělou antickou kulturou a objevují se v dílech . Keltů – osídlili oblast od Francie až po východní Karpaty. Chetité Železa je více, je tvrdší a levnější. Brno ( Kataster Horní Heršpice, Bez.

Brno-mesto). DYJÁKOVICE (OKR. ZNOJMO). Pokračuje osídlení na hradištích ze st. Bohatství zdejších obyvatel bylo založeno na těžbě soli ve zdejších dolech.

Sůl byla velice žádané zboží a lidé za ni platili vysoké ceny. Význam a „ technické vymoženosti doby halštatské a časně laténské. První železné předměty se u nás sice vzácně vyskytnou už v mladší , častěji pak pozdní době bronzové (např.

Staňkovice), v širší míře se tento kov ale prosadil až ve starší době železné. Počátek doby železné můžeme hledat v pozdní době bronzové (v mladším období popelnicových polí), kdy se produkce bronzu v Evropě dostává do surovinové krize a je . Střední Evropa v době železné.