Maximální sklon rampy pro pěší

Rampy pro pěší – maximální sklon. L = m, jinak musí být vložena podesta o hloubce m;. L je větší jak m) –. Nejmenší dovolená průchozí šířka rampy , uřčené k veřejnému používání je m , pro osoby se sníženou schopností pohybu min.

Sklon rampy je úhel, který svírá výstupní čára s vodorovnou rovinou.

Jalový stupeň – první, nástupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do podesty. Ukončovací stupeň– poslední, výstupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do mezipodesty nebo podesty. Výstupní čára– pomyslná čára, která.

Největší dovolený sklon šikmých ramp smí být: a) u vnitřních ramp 1:(tj. 1 nebo 9˚27΄) b) u vnějších ramp dl. Schodišťový prostor musí být od půdního a sklepního prostoru oddělen.

Podle sklonu schodišťových ramen rozeznáváme schodiště (obrázek 2-):. Sklon schodišťového ramene (α) je úhel mez vodorovnou rovinou a výstup- ní čárou.

Oblast požární ochrany související s konstrukcí schodišť a ramp. Navrhování a umístění stavby. Požární úseky a stupeň požární bezpečnosti. Sklon ramp 1:u ramp do metrů délky může být použit pouze při změnách stávajících staveb, přičemž to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

Splňovalo požadavky z hlediska vyhlášky č. Minimální šířka komunikace pro pěší musí být m. To platí i pro podchody pod konstrukcemi. Pro vyrovnání malých výškových rozdílů (méně než schodišťové stupně) se budují šikmé rampy. Pochozí šikmé plochy – sklon max.

Pokud jsou záchodové kabiny maximálně dvě, může být bezbariérová . Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, prahy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny. Sklon komunikace pro chodce smí být v podélném směru maximálně v poměru 1:(), v příčném směru maximálně v poměru 1:( ). K rozhodujícím technickým parametrům schodiště patří: sklon , výška stupně a šířka schodnice, průchodná a. Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby. Překážky na komunikacích pro pěší , zejména stožáry veřejného osvětlení, dopravní .

Navazující šikmé plochy přechodu ( rampové části) přesahují maximální povolený sklon v poměru 1:(tj. 1), přičte-li se vlastní podélný sklon pěší trasy. Chybějící výškové řešení nebo chybné – nedodržení podélného sklonu komunikace pro chodce nejvýše a na úsecích s podélným sklonem větším. L = (N 1) x b (N počet stupňů v jednom schodišťovém rameni) 6.