Kultura s lineární keramikou

Její nositelé byli vůbec prvními zemědělci . Tato práce vznikla s podporou Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu „Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu“, číslo projektu DF12P01OVV032 . Nejstarší zemědělské osídlení na Žatecku reprezentují nálezy kultury s lineární keramikou. Ze středního Poohří je dosud známo více než šedesát lokalit, soustředěných zejména podél pravobřežních přítoků Ohře.

Jen necelá pětina sídlišť je rozložena přímo na terasách Ohře. Další etapu vývoje zemědělského osídlení středního Poohří v mladší době kamenné představuje kultura s vypíchanou keramikou. Ta přímo navazuje na nejmladší stupeň kultury s keramikou lineární a rozvíjí se prakticky na tomtéž území. Název je odvozen od typické výzdoby nádob, jejichž povrch je . Starší neolit je charakterizován nejstarším stupněm kultury s lineární keramikou. Zbývající vývoj této kultury spadá do neolitu středního.

Na většině území dochází na počátku mladšího neolitu ke kulturní změně: začíná se vyvíjet nová archeologická kultura s vypíchanou keramikou.

Výjimkou jsou okrajové oblasti na západě a . Kultura s lineární keramikou. Starší název volutová keramika – první neolitický kulturní celek ve střední Evropě, představující zde nejstarší zemědělské osídlení. PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Lineární keramika. Hluboké Mašůvky (okr. Znojmo) patří k nejvýznamnějším lokalitám moravského neolitu.

Cílem této studie je podat komplexní informace o objektech obsahujících materiál obou těchto kultur a pokusit se interpretovat jejich . Dějiny bádání o kultuře s lineární keramikou. Tito lidé žili v celoročně obyvatelných až m. Viz: kultura s volutovou kramikou. Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr.

Hodonín). Settlement of the Linear Pottery culture at Žádovice ( Hodonín Distr.) Abstract: Předkládaná diplomová práce podává informace o osídlení kultury s lineární keramikou na polykulturní lokalitě v Žádovicích (okr. Hodonín). Jednoduchá keramická mísovitá nádoba 1. Na míse je patrná charakteristická rytá výzdoba tzv. Starý nález z dnes již neznámé lokality, Mohelnicko.

Komplex kultury s lineární keramikou je archeologickým projevem nejstaršího zemědělského osídlení střední Evropy. Cíl práce vychází z teze, že podstatou tvarové variability artefaktů kultury s lineární keramikou (dále jen LBK) je vliv dvou druhů procesů, které na objekty hmotné kultury působí nezávisle na sobě a přitom se vzájemně doplňují .

Praha-západ“ najdete v knihovně Univerzita Palackého v Olomouci. Linear pottery culture settlement at Kosoř, Prague-West District. Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Výsledky archeologického průzkumu, který odhalil poblíž obce Kosoř ve středních Čechách nálezy z mladší doby kamenné (tzv. kultura s lineární keramikou ).