Kreslení schodiště v půdorysu

V půdorysu schodiště v prostoru zobrazovaného podlaží se kreslí : a) místo průniku řezové roviny schodištěm , překonávajícím celou výšku podlaží. Výstupní čára schodišťového ramene se v půdorysu kreslí tenkou plnou čarou a označí se kroužkem na hraně prvního (nástupního) stupně a šipkou na hraně posledního (výstupního) stupně zobrazovaného ramene (obrázek 2-až 2-34). Při zobrazování schodiště , které vede jen do zobrazovaného podlaží, se kreslí jen . Schodiště z 1NP do 2NP je totožné se schodištěm z 1PP do.

NP, proto se zakreslení neliší.

U schodišťových stupňů se však změní popis jejich počtu. Návrh a kreslení schodišť a šikmých ramp. Půdorys podlaží se zakresluje včetně svislých konstrukcí, schodišť a převislých konstrukcí. Při kreslení svislého řezu schodištěm se vede nástupním ramenem schodiště tak, aby ostatní ramena byla zobrazena v pohledu.

U smíšenočarého schodiště se vede řez podél schodišťové stěny. Křivočaré (točité) schodiště se neřeţe, celá konstrukce se kreslí v pohledu. Kreslí se v půdoryse tenkou .

Nebo geometrické (točité schodiště ) Musíte zvolit materiál: nutné pro zakreslení schodiště , ŽB schodiště se kreslí jinak než dřevěné popř. Kresba je složena z čar, které jsou základním dorozumívacím a vyjadřovacím prostředkem. Proto je rozlišujeme podle druhů a podle tloušťky, musí být ply- nulé a výrazné, jasně od sebe odlišitelné. Druhy čar ve stavebních . Zakreslování schodišť Pozemní stavitelství I Pro zobrazení půdorysu schodiště , které překonává celou výšku zobrazovaného podlaží, platí pro vedení myšlených rovin vodorovných řezů tyto zásady: a) u jednoramenných. Pozor: přibližně uvažovat s min.

Je viditelná velmi tlustá čára po obrysu zdiva v kontaktu se vzduchem, vše ostatní je kresleno tlustou čarou, kromě . Stanoveným počtem stupňů vydělíme celkovou výšku schodiště K. NP u zpracovávaného půdorysu objektu. Obrys svislých nosných prvků vyššího podlaží v případě, že se mění jejich půdorysné uspořádání čí rozměry a hrany konstrukce nad úrovní zobrazovaného podlaží se kreslí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. Vytvořím schodiště v Stairmakeru, umístím do půdorysu vedle sebe originál a kopii.

U kopie zapnu zobrazení všech stupňů v plných čarách. V dokumentaci se seznámíme s druhem zdiva, trasou elektrického vedení v objektu, trasou vedení vody, výškou místností, schodišť a podobně. Stavební výkres je řez domem.

Vodorovný se nazývá půdorys , svislý řez. Obrys konstrukcí, kterými řez prochází se kreslí.

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými druhy vodorovných konstrukcí a zakreslováním vodorovných konstrukcí v půdorysu i řezu výkresu. D projektové dokumentace ( situací, půdorysů , řezů, pohledů, skladeb, krovů, detailů, tabulek a pod.),.