Konvexní čtyřúhelník

Odtud plyne, že čtyřúhelník s danou posloupností stran má největší obsah, pokud je to tětivový čtyřúhelník. Obsah je také možno vypočíst pomocí rozdělení na dva trojúhelníky . Report another image Please report the offensive image. Zjednodušeně lze říci, že čtyřúhelník je n-úhelník pro n = 4. Přesnou definici čtyřúhelníku lze nalézt např.

V této kapitole se budeme věnovat především konvexním čtyřúhelníkům, pro zjednodušení tedy pojmem čtyřúhelník budeme . Jaký je součet vnitřních úhlů čtyřúhelníku ? Narýsuj si libovolný konvexní čtyřúhelník a vyznač si v něm jednu jeho úhlopříčku: Úhlopříčka Ti čtyřúhelník rozdělila na dva trojúhelníky, které si barevně vyznač. Rovněž si barevně vyznač rozdělení vnitřních úhlů na vnitřní úhly ? Podle vlastností stran a úhlů dáváme čtyřúhelníkům konkrétní jména. Různoběžník = čtyřúhelník, který . Vztah mezi úhlopříčkami, stranami a úhly.

KONVEXNÍ ČTYŘÚHELNÍK = ČTYŘÚHELNÍK. V dalším textu se pojmem čtyřúhelník rozumí konvexní čtyřúhelník. Značíme: Čtyřúhelník ABCD obvykle značíme: vrcholy čtyřúhelníku. Do you want to create your own copy instead and add it to the book? Konvexní čtyřúhelník ABCD.

Existuje aspoň jedna úsečka spojující dva body čtyřúhelníku, která nenáleží celá tomuto čtyřúhelníku. Rozdělení dle velikosti vnitřních úhlů: a) nekonvexní. Poznámka: Dále jen konvexní čtyřúhelníky.

Jan Čtyřúhelník je mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy. Stačí otevřít a budeš v obraze. Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníku je vždy 360°. Jestliže všechny body čtyřúhelníku leží v téže polorovině, jejíž hranice obsahuje kteroukoli stranu čtyřúhelníka, pak se takový čtyřúhelník nazývá čtyřúhelník konvexní.

Není-li tomu tak, je to čtyřúhelník nekonvexní. Jeho strany jsou tečnami kružnice vepsané. Pro obsah tečnového čtyřúhelníku platí kde je poloměr kružnice vepsané a. Jedním způsobem je třídění podle vzájemné polohy protějších stran – získáváme tak různoběžníky a čtyřúhelníky s rovnoběžnými stranami, což jsou rovnoběžníky a lichoběžníky. Rovnoběžník je konvexní čtyřúhelník , jehož každé dvě protější . Autorka tématu odstranila z úvodního příspěvku zadání hodnot.

Sestrojte čtyřúhelník ABC známe-li a, b, úhel alfa, úhel delta. Sestrojte konvexní čtyřúhelník posts konstrukce čtyřúhelníků posts More from forum. Dále se budeme zabývat pouze konvexními čtyřúhelníky a slovo konvexní budeme vynechávat. Tětivový čtyřúhelník lze mu opsat kružnici (jeho strany jsou jejími tětivami) . Takový čtyřúhelník můžeme označit jako nekonvexní čtyřúhelník, protože úhel větší než.

Narýsuj libovolný obecný (bez speciálních vlastností) konvexní čtyřúhelník ABCD a změř velikosti jeho vnitřních úhlů. Klíčová slova: čtyřúhelník , rovnoběžník, různoběžník, lichoběžník. Stupeň a typ vzdělání: odborné vzdělání. Očekávaný výstup: používá geometrické pojmy, rozezná druhy konvexních . A, β = úhel u vrcholu B, γ = úhel u vrcholu C, δ = úhel u vrcholu D. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Základní rozdělení čtyřúhelníků: konvexní – vypuklé.