Klasifikace základních směrů současné pedagogiky

SOUČASNÉ PEDAGOGICKÉ SMĚRY – František Singule. HNUTÍ NOVÉ VÝCHOVY A JEHO VLIV NA SOUČASNOU PEDAGOGIKU. Deweyovy koncepce vychází také následující vyučovací metody. Jak sám autor zmínil, že v tomto stručném díle nelze vypočíst všechny varianty ztvárnění základních idejí hnutí nové výchovy, tak i já musím hodně . Význam dějin pedagogiky můžeme vymezit dvěma základními funkcemi – funkce teoretická, která umožňuje poznat podstatu výchovy a její historické proměny;.

V současné době nastává oživení zájmu o Deweye a jeho pedagogiku. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED ) . Reformní pedagogika ve světě (J. Svobodová)………………………. Směry a tendence ve světové pedagogice druhé poloviny 20. Obecné koncepce a metody ve výchově a vzdělávání.

Vybrané kapitoly z pedagogiky : informace – VýchoVa – pedagogika. Miroslava Štréblová, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy,.

Předchůdci písma: Větve, šípky vyjadřovaly směr lovu, uzly. Vzdělávání je základním právem člověka – rovnost v přístupu ke vzdě- lání. Studijní text Kapitoly z obecné pedagogiky představuje základní ma- teriál pro předmět. Definice pedagogiky (pedagogické vědy) vždy vychází z určitého paradigmatu, jak vyplývá již z ukázek uvedených výše. Klasifikace pedagogických disciplín může mít různou podobu.

Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Pedagogika – Vybrané pedagogické směry 20. Nemá docházet k potlačování žádných základních potřeb, včetně sexuálních. Požaduje úplné odtržení . Es fehlt: klasifikace.

Diplomová práce je zaměřena na současné směry sociální pedagogiky v České republice jako vyučovací. Na počátku zde budou uvedeny základní pojmy, aby i člověk, který se touto oblastí nikdy nezabýval. Samozřejmé existuje řada různých pohledů na strukturu a klasifikaci profesních kompetencí.

Herbert Gudjons) – duchovědná – hermeneutická. Co se tyká pojmu pedagogika , ani v minulosti, ale ani v současné době,. Tato práce s názvem „Alternativní školy – historie a současnost “ byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování vzdělávacího programu „ STUDIUM. PEDAGOGIKY “, realizovaného NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, v období od 1. Práce stručně shrnuje vývoj . Opora nabízí přehled nejvýznamnějších směrů a konceptů vzdělávání dvacátého století.

Spiritualistické teorie lze klasifikovat jako metafyzické a transpersonální (Fotinas), transcendentální . Hnutí nové výchovy a jeho vliv na současnou pedagogiku. Přehled a charakteristika základních forem hodnocení v současné škole ve vztahu k efektivitě výchovného a vyučovacího procesu. Odměny a tresty a jejich .