Inovace v podniku bakalářská práce

Inovace v podnikové kultuře podniku Česká pošta, s. Tato bakalářská práce se zabývá tématikou inovačního managementu v oblasti podnikové kultury podniku Česká pošta, s. Cílem bylo zhodnotit aktuální situaci v podniku v rámci konkurenčního prostředí a na základě. Fakulta ekonomicko- správní. ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ V PODNIKU FEIFER- kovovýroba spol.

AUTOR PRÁCE: Zuzana Králíčková. Bakalářská práce se zabývá inovacemi , typy inovací a inovačními procesy v konkrétním podniku. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, které souvisí s inovacemi (např. inovace a její typy, invence, intuice, inovační podnikání , kreativita). Praktická část rozbírá předpoklady k zavádění inovací a . Souhlasím s uveřejněním své bakalářské práce ve Stagu. Projekt výrobkové inovace ve firmě NEDFORM,.

Je příležitostí k využití existujících znalostí v nových aplikacích. Její využití však vyžaduje více než štěstí nebo intuici – firma musí vyhledávat příležitost k inovaci a musí být organizována a řízena tak, aby ji mohla . OEC ze kterých vychází praktická část této práce. Zakladatel moderního managementu, Peter F. Drucker, definuje inovaci jako „specifický nástroj podnikatelů, prostředkem, jehož pomocí využívají změn jako příležitostí pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb. Eva Kubátová Tereza Bártová.

Jméno a příjmení autora: Tereza Bártová. Ve své práci jsem se zaměřila právě na inovace a jejich řízení v podniku s důrazem zejména na hodnocení inovací v podniku a na používané metriky. Abstrakt: Disertační práce se zabývá inovacemi v malých a středních podnicích , zaměřena je především na tzv.

Ve svém úvodu vysvětluje vliv inovací na výkonnost podniku , poskytuje také přehled o problematice otevřených inovací , který zatím v české literatuře nebyl zpracován. Ekonomika a management malého a středního podnikání. Autor: Ievgenii Korobenko. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená.

Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. Následuje řešení inovací v podniku , kde jsou shrnuty možnosti, jak podnik může. Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval. Pro komplexní poznání informačního systému v podniku je důležité pochopení reálného postavení . Inovační schopnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků. Univerzita Karlova v Praze.

V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které souvisejí s inovacemi (např. inovace a její typy, invence, konkurenceschopnost, inovační podnikání ). Klíčová slova: konkurenceschopnost, inovace , malé a střední podnikání , dotace, klastr. Hlavní přínos této bakalářské práce je v praktické části, kde jsou uvedeny návrhy na nové inovační aktivity a následně . Evropská studia a veřejná správa. NÁSTROJE EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY. PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INOVACÍ.

BUSINESS AND INNOVATION SUPPORT TOOLS. OF THE EUROPEAN UNION AND THE CZECH REPUBLIC. Ručně tříděné vysokoškolské studijní materiály zdarma ke stažení – seminární práce , referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti. I proto je mi toto téma tak blízké a ráda bych se jím zabývala detailněji ve své bakalářské práci.

Cílem práce je zjistit, jak manažeři v různých odvětvích využívají své kreativity a zda se oni sami považují za kreativní. Návrh úpravy linky pro drcení a granulaci sběrového plastu v podniku 3G s. Návrh inovace linky pro zpracování dřevního a obalového odpadu u podniku REGATA, a. IRR (internal rate of return), vnitřní.