Imperfektum španělština

Souminulý čas, také zvaný imperfektum (lat. perfecto=dokonalý, ukončený. Předpona in se mění na im = ne ⇒ nedokončený, nedokonalý) se používá pro popis dějů, OKOLNOSTÍ, které nejsou dokonavé, které se opakovaly nebo probíhaly po delší dobu, dále pro popis dějů, které probíhaly zatímco se stal . Cuando era pequeño, iba a menudo a la playa. Doba, kdy jsem byl malý měla nějaký průběh, trvala delší dobu, stejně jako fakt, že jsem chodil na pláž, chodil jsem tam opakovaně, mnohokrát. Mi madre estaba casi siempre conmigo.

Téměř vždy – dlouhotrvající děj, okolnost, proto imperfektum. ELEMENTARY Vydáno dne 02.

Test ověřující osvojené znalosti jazyka – imperfektum. Doplňte správný tvar souminulého času: ______ en la fábrica todos los años. Trabajábamos Trabajamos Trabajarabamos Trabíamos. En mi juventud ______ en Madrid.

V češtině vyjadřuje minulost sloves nedokonavých. Děje, které proběhly v minulosti v časově neohraničeném úseku. Mi abuela vivía en las montañas.

Кеш Перекласти цю сторінку Španělský čas pretérito imperfecto, imperfektum.

Koncovky časování, nepravidelná slovesa a použití. Minulý čas průběhový (el pretérito imperfecto). Tvary imperfekta mají ve všech osobách přízvuk na stejné slabice. Popisuje minulé zvyklosti. Imperfektum se užívá k vyprávění o tom, co dříve bylo a jaké to bylo.

Antes vivía en una granja. Dříve jsem žil na statku. Teníamos muchos animales. Vypracovala: Lenka Brhlíková Préterito imperfecto je ďalším z používaných časov v španielčine: 1. Cuandosalíparairatrabajar, mihijodormíatodavía.

Slovesa zakončená na -er, -ir: 1. Mientras estaba en casa, llegómimarido. Casován´ı sloves v pr´ıtomném case – Pravidelná slovesa zakoncená na -AR zakoncená na -ER zakoncená na -IR tomo tomamos como comemos vivo vivimos tomas tomáis comes come´ıs vives viv´ıs toma toman come comen vive viven. Completen las frases con formas de verbos adecuadas.

Mi padre dijo que cuando ser joven, estudiar en Londres. Estar durmiendo, cuando él llegó a casa. Pablo – a) escribía, b) escribió, c) ha escrito – a su casa todas las .

Užívání jednotlivých časů ve vedlejších větách je ve španělštině závislé na čase užitém ve větě hlavní, čas se přizpůsobuje času hlavní věty. Ils (parler) de leurs problèmes. Il ( aller) au cinéma chaque dimanche. Vous (partir) au bord de la mer chaque été.

Je (devoir) apprendre l´allemand. Elles (être) très sympathiques. On (pouvoir) se reposer. Je (venir) voir ma mère chaque samedi.

Zájmena přivlastňovací nepřízvučná, Rozkazovací způsob kladný a záporný, Nepravidelný rozkazovací způsob, Přídavná jména, Stupňování příslovcí, Neurčitá zájmena, Gerundium, Přítomný čas průběhový, Příčestí minulé, Složený minulý čas, Časové předložky, Nepravidelná slovesa. Passé simple, vins, vins .