Estar minulý čas

Gramatika Nepravidelná slovesa. Tabulky s časovanými tvary slovesa ESTAR – být. Indikativ (oznamovací způsob). Сохраненная копия Перевести эту страницу окт. Jak jsme již zmínili, ve španělštině se setkáme se třemi způsoby vyjádření slovesa „být“.

Prvním a základním vyjádřením bylo sloveso SER, které se používá např. Nyní se podíváme na druhý způsob vyjádření slovesa „být“, kterým je sloveso ESTAR. Estar je sloveso nepravidelné a ve španělštině extrémně časté.

Dá se obecně přeložit jako české být, nicméně na rozdíl od slovesa ser vyjadřuje přechodné ( dočasné) stavy a polohu (umístění). V přítomném čase má toto nepravidelné časování (pozor zejména na čárky vyjadřující nepravidelný přízvuk): . Tvoří se oddělením koncovky –ar, – er, -ir od infinitivu slovesa a přidáním koncovky: Slovesa na –ar: 1. Minulý čas – préterito indefinido. Vypracovala: Veronika Čierna Tvorí sa od neurčitkového kmeňa pridaním koncoviek: 1. Ještě horší zpráva je, že co do frekvence užití se vyrovná slovesu SER, což z ESTAR dělá další sloveso, na které byste měli koncentrovat nemálo svojí.

Sloveso ESTAR spolu s gerundiem (hablando, comiendo) tvoří průběhový čas. Casován´ı sloves v pr´ıtomném case – Pravidelná slovesa zakoncená. Slovesa zvratná □ Časování sloves se změnami □ Časování sloves se změnou kmenové samohlásky.

V prvních a druhých osobách minulého času se používá příslušný tvar přítomného času slovesa být a minulé příčestí slovesa, které časujeme. Pokročilé slovesné časy Průběhový čas PerfektumRozkazovací způsob. Průběhové časy jsou složené časy, které vyjadřují právě probíhající činnost. Gerundium ve španělštině se tvoří vždy pravidelně.

Přítomný čas, způsob oznamovací. Užití přítomného času v oznamovacím způsobu. VYJÁDŘENÍ POVINNOSTI A NUTNOSTI.

Zložený minulý čas sa používa na vyjadrenie v . Výsledkem jeho práce jsou pak tři skupiny opisných vazeb podle aspektuálního . Ve francouzštině můžeme procvičovat pomocná slovesa v minulém čase. Vyučující si připraví seznam sloves, která se v minulém čase složeném (passé composé) pojí se slovesem avoira se slovesem être (přibližně stejný počet sloves ). Dva rohy místnosti opatří nápisy avoir a être, poté čte slovesa a žáci se přesunují do . Pretérito do Indicativo : minulý čas a) imperfeito do Indicativo- Imperfektum perfeito – perfektní, dokonalý, dokonavý imperfeito – nedokonavý (není ukončení) b) Pretérito perfeito PP do indicativo (dokonavý). PP simples – jednoduchý čas minulý. PP composto – složený čas . Jednoduchý minulý čas , perfektum, plusquamperfektum, slovesa SER a ESTAR , subjunktiv přítomného času, subjunktiv imperfekta, vztažné věty, subjunktiv perfekta, subjunktiv plusquamperfecta, předložky, vztažná zájmena, neurčitá zájmena, osobní zájmena v předmětu, příčinná souvětí, podmínkové věty – reálné, . Podmět ve větách se slovesem ESTAR je určitý, tzn. Doplňte sloveso ESTAR ve správném tvaru.

Por favor, ¿el señor Rector ya …………. Osobní zájmena předmětná. Zájmena neurčitá a záporná. Hláska (g) a její grafická a zvuková podoba.