Dopravní tlak ventilátoru

U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Axiální ventilátory je možné dále rozdělit na přetlakové a rovnotlaké. U přetlakových ventilátorů je statický tlak za oběžným kolem . Celkový tlak v potrubní síti pc je roven součtu statického ps a dynamického tlaku pd. Z obrázku vyplývá, že celkový dopravní tlak ventilátoru Δp je dán rozdílem celkových tlaků na výtlaku pca sání pcventilátoru, resp. Charakteristika vhodně . Teoretický dopravní tlak ventilátoru , který má na oběžném kole nekonečný počet lopatek, lze vyjádřit vztahem.

Skutečný dopravní tlak určuje rovnice. Jedním ze základních prvků prakticky každého větracího a klimatizačního systému je ventilátor. Jedná se o rotační lopatkový stroj s širokým rozsahem použití. Hlavními parametry ventilátorů jsou : celkový dopravní tlak. Lze je rozdělit na rovnotlaké (vzdušnina získává pouze vyšší rychlost) a přetlakové (statický tlak za oběžným kolem je vyšší než před kolem).

Ventilatory -vzduchotechnika. Pro hodnocení ventilátorů z hlediska energetické náročnosti se používá měrný příkon ventilátoru SFP. Skládají se z oběžného kola (1), sacího hrdla (2), výtlačného hrdla (3), válcové skříně (5) a elektromotoru (4). Dále dělíme axiální ventilátory na přetlakové, rovnotlaké jedno či více stupňové dle . Podle směru průtoku vzduchu.

Směr průtoku vzduchu je základním hlediskem pro rozdělení ventilátorů. Ztráty v jednotlivých úsecích Sítě. Větev, která má největší tlakovou ztrátu určuje tlak , který musí ventilátor vyvulout pm. Pravldlem je, že rychlost Euçälivelzgugägloiu hměla směrem od ventilátoru klesat.

Jejich využití sahá snad do všech kategorií průmyslu. Drkal, zmrhal, Větrání). U radiálních ventilátorů (jinak také nazývané odstředivé) proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak. Patří sem i semiradiální systém, což je přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy . Příkladem může být například chlazení CoolTubů, kdy ventilátor namontujeme do vstupního potrubí před lampu , kterou bude následně ochlazovat.

Vyvarujte se montáže ventilátoru. Společně tvoří pracovní bo který je vyjádřen objemovým průtokem vzduchu Va rozdílem tlaku na ventilátoru deltap(rozdíl tlaku jako celkový dopravní tlak ventilátoru ). Dojde k navýšení tlakové ztráty potrubní sítě. Stroje pro dopravu látek plynných 2. Kompresory, ventilátory , dmýchadla, vývěvy. Radiální středotlaký ventilátor s pohonem . Množství vzduchu: 7- 11. Tlak : 1- 4mm WG ( mbar) Max.

Dopravní ventilátor – typ JK-K. Průtok vzduchu (vzduchový výkon) – řídí se objemem koupelny a platí pro něj přímá úměra = čím větší koupelna, tím výkonnější ventilátor. Umožňuje připojení delšího potrubí, problém .