Doba železná umění

Její datování se pro jednotlivé geografické regiony liší. Počátky této doby tradičně zařazujeme do 12. Po umělecky neplodném období přechodného období konce poslední doby ledové (pozdní paleolit, mezolit) vzniká na nových základech umění neolitu, době.

Stačí otevřít a budeš v obraze. Střední Evropa v době železné.

Materiál je určen pro doplnění výuky výtvarné výchovy na téma doba železná. Jde o ukázky kreseb a fotografií nálezů z. Doba železná umění a kultura. Pomocí prezentace si děti vytvoří představu o objektech , tvarech a liniích doby železné Děti se pokoušejí tyto linie napodobit pomocí předkreslených tvarů.

Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba železná ). Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až.

Umění vzniká, když člověk překročil . V umění se objevovaly sošky žen. Hallstatt v oblasti Solné komory v Horním. Brno-Příkop, Vojkovice, Ořechov. Platěnice u Pardubic, Určice, Slatinky.

V současné době bývá kategorizace na dobu kamennou, železnou a . Téma: dějiny výtvarného umění. Mladší – vznik klasického pravěkého umění , umělecké projevy realistické – homo sapiens sošky, malby. DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ. Mladší doba železná , tedy doba laténská, přinesla historii kovářství skutečně zručné kováře.

Byli jimi Keltové, mistři tohoto řemesla. Stále rostla poptávka po ocelových předmětech a stoupaly i nároky na kvalitu výrobků. Rozšířená byla zejména výroba mečů, kováři ale vyráběli i předměty jako klíče, zámky a . Nálezy z hrobů se převahou hlásily do nejstarší doby železné , která podle tohoto naleziště byla v 70.

Halštatská kultura, v umělecké. Nové umění vzniklo ve dvorském prostředí, jemuž byly přístupny umělecké hodnoty vyspělého jižního světa.

Starší doba železná , doba halštatská (7př. n. l. – 4př. n. l.). Jiné způsoby periodizace pravěku. První projevy výtvarného umění z oblasti malířství, sochařství a architektury jsou chronologicky seřazeny podle vývojových období pravěku (paleolit, mezolit, neolit) a doplněny obrazovými reprodukcemi.