Doba bronzová datace

U naší mladší a pozdní doby bronzové jde o jedno až dvě století, datace starší doby bronzové uváděné v syntézách 70. Tyto exaktní metody však nejsou samospasitelné, ukazuje se, jaký vliv má kontaminace vzorků. Doba bronzová vyrůstá z eneolitických tradic, kultury doby bronzové na našem území vlastně plynule pokračují z mladoeneolitických tzv. Doba bronzová se dá rozdělit na tři významné logické celky – na starší dobu bronzovou, na období mohylových kultur a na období popelnicových polí.

Eneolit, Doba bronzová , Doba. Na ocko závesku je pripevnen dvojitý kroužek z bronzového retízku.

Pa Pbyla dokumentována i plošne v rámci skrývání lužka vozovky. Presnejší datace zjišteného osíd- lení je vzhledem ke zlomkovitosti a množství nalezeného keramického materiálu nemožná. Lze ho snad predbežne datovat do eneolitu ci doby bronzové. Mimo zachycené zásobní jámy bylo archeologickým.

Malá Asie starší doba bronzová střední doba bronzová – 2K b. Datace Blízký východ Evropa od 3K b. Blízký východ Evropa CHALKOLIT starý 2K – K ENEOLIT časný 4K – 7K mladší 5K – 3K starý 7K – 4K mladý 3K – 5K střední – 1K mladší 1K – 2 . May řemeslné výroby z předcházející pozdní doby bronzové na Moravě a na Slovensku, které jsou dnes jiţ vcelku.

AKTIVITA: SÍD: kulturní jámy, (další aktivity z doby laténské). Zaměřuji se na období mladší doby bronzové , avšak pro úplnost do této práce zahrnu také starší nálezy z tohoto území, včetně eneolitické odlévací formy z Ludéřova, ačkoliv se nenalézá na území jižní Moravy. Problém přesné datace těchto hradisek vychází z časté nedatovatelnosti fortifikací.

Evropy výrazně konfrontovány s kulturami ze středomoří (Minojské, Mykénské). Je to doba ve střední Evropě spojená s běžným užíváním bronzu a to jak ve výrobě šperků, tak nástrojů, zbraní a zbroje. DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ. Doba bronzová a doba železná náleží k pravěkému období, které představuje nejstarší a nejdelší dějinné údobí civilizace. Archeologické kultury a Keltové.

Z důvodu neexistence písemných pramenů jsou zdrojem poznání zejména archeologické nálezy. Název jednotlivých dob je odvozen . Missing: datace Sbírku muzea v Žatci obohatil bronzový poklad – Regionální muzeum. Lze tedy předpokládat, že odborné zpracování přinese řadu dalších pozoruhodných poznatků.

V této souvislosti je třeba postup. Bylo objeveno na hrobů s datací do mladoúnětické fáze. Poměrně častým objevem byly pohřby v rakvích, obloţení hrobů kameny i sekundární zásahy do hrobů.

K výzkumu doby bronzové velkou měrou přispěl i Stanislav Stuchlík. Zabýval se nejen kulturou únětickou .