Čsn 33 2130 ed 3 pdf

Elektrické instalace za přípojkou. Ve spolupráci s ČENES připravil. Počet stran, stran formátu A4. Vnitřní elektrické rozvody.

Seznam použité a doporučené literatury – normy (csnonline.unmz.cz):. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do A. Typ produktu, Česká technická norma (ČSN). Anglický název, Low-voltage electrical installations . Hlavní domovní vedení se zřizuje proto, aby na ně bylo možno připojit. Odbočku kratší než m, je-li uložena nehořlavě, lze jistit jističem . V budovách se mají elektroměrové rozváděče (rozvodnice) umístit přednostně v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo na chodbě či schodišti. V kapitole jsou uvedeny základní definice.

V podstatě všechny definice jsou obecně známé a není nutné je . Tímto bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Ivanu Cimbolincovi za svědomité vedení, odborné rady a připomínky. Díky patří také mé rodině, kolegům z Krajského ředitelství Policie hl. Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování.

Oddělení technické ochrany za podporu a trpělivost během celého . Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód). Dostupné z: online verze. Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení. Předpokládá se, že budou použity konstrukční materiály stupně reakce na oheň A1 . Zařízení silnoproudé elektrotechniky číslo revize: 3. Jmenovitá napětí CENELEC.

Tolerance napětí v předávacím místě: ±. Požadavky ostatních profesí. Platné předpisy a normy. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Instalovaný příkon – recepce: osvětlení. Smutek Například v příloze D je nadpis nad tabulkou.

HDV k elektroměru, ale v tabulce je uvedeno Odbočka od elektroměru (jakým asi směrem?).