Alternativní vzdělávání bakalářská práce

Elektronická a tištěná verze bakalářské práce jsou totožné. V teoretické části se zabývám tzv. Bílou knihou a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní i pro základní vzdělávání. Vysvětluji co je alternativní.

Děkuji velice všem lidem, kteří mi pomohli k vypracování této bakalářské práce ,. Diplomová práce se zabývá problematikou alternativního školství v České republice.

Dále se zabývá jednotlivými vlastnostmi, funkcemi alternativních škol a charakterizuje jednotlivé typy alternativních mateřských škol. Alternativní školy a inovace ve vzdělání. Vedoucí diplomové práce PaedDr.

Daltonském plánu, jako jednom z několika. Teoretická část práce se zabývá popisem a charakteristikou jednotlivých typů alternativních škol. Při psaní mé bakalářské práce jsem vycházela z odborných publikací mnoha autorů, týkajících se.

V současné době je důraz kladen na schopnost metody motivovat žáky ke vzdělávání a rozvíjet jejich . I když myšlenka alternativního vzdělávání není ve světě žádnou novinkou, u nás se začala rozvíjet hlavně po . Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních škol, charakterizuje alternativní školu jako.

Cílem práce je popsat klima školní třídy v klasickém a alternativním přístupu vzdělávání a navzájem je porovnat. Jako jednu z posledních příležitostí poznat podrobněji okrajová učení, jsem využila při volbě tématu své diplomové práce „Význam alternativního školství v prostředí českého vzdělávacího sytému“. Cílem diplomové práce je na základě odborné literatury, článků a zajímavých zdrojů představit fenomén svobodné vzdělávání. Waldorfská škola, kterou se má bakalářská práce zabývá je nejrozšířenějším typem alternativní školy nejen u nás, ale i . Tato bakalářská práce se bude zabývat lesními mateřskými školami v České republice. Hlavním tématem jsou lesní mateřské školy, jejich zázemí, stravování dětí a oblečení dětí do přírody.

Pozornost je také věnována důležitosti lesa pro člověka, lesní pedagogice a osobě, která je jedním ze zakladatelů environmentálního . Cílem bakalářské práce je podat konkrétní ukázku realizace o jedné z možností alternativního vzdělávání dnešní doby -waldorfské pedagogiky. Vymezit zvláštnosti vzdělávací práce učitelek dvou waldorfských škol v ČR a zhodnotit význam spolupráce rodiny s waldorfskou mateřskou školou. Zjistit, co rodiče vede k výběru. Montessori – výchova ke svobodě. Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně.

Rettovým syndromem, tedy tématu speciálních škol,. Augmentativní a alternativní komunikace (AAK ). Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Justýna Wimmerová vedoucí práce: Doc. Jeho historií a změnami. Domácí vzdělávání je alternativní formou vzdělávání.

Obor: Učitelství pro MŠ.

Název práce: Pohled na alternativní koncepce a jejich využití v předškolním věku.